ส่องวงเงินโครงการประกันรายได้ยางสำหรับช่วยเกษตรกรชาวสวนยางปี 66

โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง 2566 ช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไร

โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางเป็นโครงการที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น เนื่องจากก่อนหน้าปี 2566 นี้ จนถึงปัจจุบัน ราคายางพารามีความผันผวนเป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้น โครงการประกันรายได้ยางพารา หรือโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางจึงเข้ามาตอบโจทย์พอดี นอกจากนี้ เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางปี 2023 ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชนิดของยางพาราที่นำมาขึ้นทะเบียนด้วย ซึ่งเกษตรกรสามารถดูวิธีคิดเงินประกันราคายางเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์ของข่าวเงินช่วยเหลือชาวสวนยางล่าสุดวันนี้ อย่างไรก็ดี คนที่จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางได้นั้น จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเยียวยาเกษตรกรสวนยางเท่านั้น ไมอ่ย่างนั้นก็จะไม่ได้รับประกันรายได้ชาวสวนยาง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านสามารถไปตรวจสอบประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เพิ่มเติมอีกครั้งได้ที่ช่องทางออนไลน์ที่กล่าวไปข้างต้น

เงื่อนไข 4 ข้อสำคัญที่ใช้คัดเลือกคนเข้าโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง

จากรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่มาแรงอย่างโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ได้มีเงื่อนไขสำคัญ 4 ข้อที่ใช้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง โดยเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาชาวสวนยางจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ 1. เป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีการขึ้นทะเบียนและได้แจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 2. ผู้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เป็นเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิเท่านั้น 3. ผู้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ต้องเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป พร้อมกับเปิดให้มีการกรีดยางแล้ว 4. ผู้เข้าร่วมมาตรการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับสิทธิไม่เกินคนละ 25 ไร่ สำหรับระยะเวลาโครงการนั้นจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ ใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ ก็สามารถเช็คสิทธิประกันรายได้ยางพารา หรือตรวจสอบสิทธิเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงแหล่งข่าวออนไลน์ที่เชื่อถือได้

โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง รับประกันยาง 3 ชนิด

โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง จะรับประกันราคายางพารา 3 ชนิดด้วยกัน คือ 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม 2. น้ำยางสด ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม 3. ยางก้อนกล้วย ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางจะได้รับค่าเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางตามสัดส่วนดังนี้ คือ เจ้าของสวนยางได้เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางปี 2023 60% ส่วนเกษตรกรที่กรีดยางจะได้เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางปี 2023 40% ของรายได้ทั้งหมด หากใครสนใจเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง อยากบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลย เพียงแค่คุณเข้าไปตรวจสอบประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 เกี่ยวกับคุณสมบัติ แล้วดูว่ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขไหม ถ้าครบก็แสดงว่าผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางได้เลย

 

 

Scroll to Top