ขอใบมรณบัตร

การแจ้งคนตายและการออกใบมรณบัตร

(1) ระเบียบการแจ้งตาย

  1. ผู้แจ้งการตายจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
  2. ผู้ตายจะต้องตายภายใน เขตอาณา ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เท่านั้น


(2) หลักฐานประกอบในการยื่นคำร้องของแจ้งการตาย ได้แก่

  1. หนังสือเดินทางไทย(เล่มจริง)ของผู้ตาย
  2. ใบมรณบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น (Death Certificate จาก State) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรัฐของผู้ตาย เช่น สำหรับรัฐ Illinois สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ และ ที่ได้รับการรับรองจาก Secretary of State *Authenticated by Secretary of State* สำหรับรัฐอื่นกรุณาเลือกดูข้อมูล ที่นี่  
  3. หนังสือรับรองการตายที่ออกให้โดยแพทย์ผู้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
  4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้แจ้งการตาย
  5. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้ตาย
  6. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้แจ้งการตาย

การกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอมรณบัตรไทยมี 2 แบบฟอร์ม คือ

1. การกรอกคำร้องนิติกรณ์แจ้งตาย 
ให้กรอกข้อความเกี่ยวกับผู้ตายอย่างละเอียด เป็นพร้อมทั้งระบุสาเหตุการตายภาษาไทยให้ชัดเจน

2. การกรอกแบบฟอร์มมรณบัตรไทย 
ให้กรอกข้อความในแบบฟอร์มมรณบัตรเป็นภาษาไทยให้ละเอียดทุกข้อ และเซ็นชื่อตรงผู้แจ้งการตายให้เรียบร้อย (การเซ็นชื่อผู้แจ้งการตายให้เซ็นชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยเท่านั้น)

การแจ้งตายทางไปรษณีย์ ให้ส่งแบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนตายและแบบฟอร์มมรณบัตรไทยที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ ที่ได้รับการรับรองจากตัวแทนหน่วยงานราชการท้องถิ่น (Certified by Notary Public) ก่อน และสำเนาเอกสาร ข้อ 2.4, 2.5, และ 2.6 (เอกสารข้อ 2.1 ใช้ตัวจริง) ส่งไปยังสถานกงสุลใหญ่ ฯ และแนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากรแบบ (Priority Mail) เพื่อสถานกงสุลใหญ่ ฯ จะได้จัดส่งเอกสารและมรณบัตรไทยคืนให้ผู้แจ้งทางไปรษณีย์ต่อไป

เมื่อสถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้รับหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกมรณบัตร (ท.ร. 11 ตอน 1) ให้แก่ผู้แจ้ง โดยจะต้องนำใบมรณบัตรนี้ไปแสดงต่อนายทะเบียนท้องถิ่นในประเทศไทยที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านต่อไป หากผู้แจ้งมีข้อสงสัยในการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ขอให้โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมรณบัตร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ในวันและเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์ (312) 664–3129 ต่อ 109

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.