ขอใบมรณบัตร

การแจ้งคนตายและการออกใบมรณบัตร

 1. ผู้แจ้งการตายจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 2. ผู้ตายจะต้องตายภายใน เขตอาณา ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เท่านั้น
 3. หลักฐานประกอบในการยื่นคำร้องของแจ้งการตาย ได้แก่

  1. หนังสือเดินทางไทยของผู้ตาย พร้อมสำเนาตั้งแต่หน้า 1 – 3 จำนวน 1 ชุด
  2. ใบมรณบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น (Death Certificate จาก State) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
  3. หนังสือรับรองการตายที่ออกให้โดยแพทย์ผู้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
  4. หนังสือเดินทางของผู้แจ้งการตาย พร้อมสำเนาตั้งแต่หน้า 1 – 3 จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้ตาย จำนวน 1 ชุด
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้แจ้งการตาย จำนวน 1 ชุด
การกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอมรณบัตรไทยมี 2 แบบฟอร์ม คือ
1. การกรอกคำร้องนิติกรณ์แจ้งตาย 
ให้กรอกข้อความเกี่ยวกับผู้ตายอย่างละเอียด เป็นพร้อมทั้งระบุสาเหตุการตายภาษาไทยให้ชัดเจน

2. การกรอกแบบฟอร์มมรณบัตรไทย 
ให้กรอกข้อความในแบบฟอร์มมรณบัตรเป็นภาษาไทยให้ละเอียดทุกข้อ และเซ็นชื่อตรงผู้แจ้งการตายให้เรียบร้อย (การเซ็นชื่อผู้แจ้งการตายให้เซ็นชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยเท่านั้น)

การแจ้งตายทางไปรษณีย์ หากผู้แจ้งการตายประสงค์จะทำการแจ้งการตายทางไปรษณีย์ ให้ส่งคำร้องนิติกรณ์แจ้งตายพร้อมแบบฟอร์มมรณบัตรไทยที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว และแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ ที่ได้รับการรับรองจากตัวแทนหน่วยงานราชการท้องถิ่น (Certified by Notary Public) ก่อน พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสาร ข้อ 3.1 ถึง 3.4 แล้วส่งไปยังสถานกงสุลใหญ่ ฯ โดยไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริง และแนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากรแบบ (Priority Mail) เพื่อสถานกงสุลใหญ่ ฯ จะได้จัดส่งเอกสารและมรณบัตรไทยคืนให้ผู้แจ้งทางไปรษณีย์ต่อไป

เมื่อสถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้รับหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกมรณบัตร (ท.ร. 11 ตอน 1) ให้แก่ผู้แจ้ง โดยจะต้องนำใบมรณบัตรนี้ไปแสดงต่อนายทะเบียนท้องถิ่นในประเทศไทยที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านต่อไป หากผู้แจ้งมีข้อสงสัยในการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ขอให้โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมรณบัตร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ในวันและเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์ (312) 664–3129 ต่อ 109
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.