ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
700 North Rush Street,
Chicago, IL 60611-2504
โทรศัพท์: (312) 664-3129
โทรสาร: (312) 664-3230
โทรสาร: (312) 219-8663 ฝ่ายกงสุล
อีเมล์: info@thaiconsulatechicago.orgเวลาเปิดทำการ :  (วันจันทร์ - วันศุกร์) 
09.00 - 12.00 น. 
13.00 - 17.00 น. 

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า: (วันจันทร์ - วันศุกร์) 
09.00 - 12.00 น. รับคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น

เวลายื่นขอรับบริการหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และงานกงสุล:  (วันจันทร์ - วันศุกร์) 
09.00 - 12.00 น.ปรับเวลาให้บริการ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 (เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้า)

ฝ่ายวีซ่าและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

โทร: (312) 664-3129 ต่อ 108
โทรสาร: (312) 219-8663
email: visa@thaiconsulatechicago.org

ฝ่ายหนังสือเดินทางไทย
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 111 และ 110
โทรสาร: (312) 219-8663
email: passport@thaiconsulatechicago.org

ฝ่ายนิติกรณ์/รับรองเอกสาร/ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 110, 108 และ 111
โทรสาร: (312) 219-8663
email: thaiid@thaiconsulatechicago.org

ฝ่ายทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 109
โทรสาร: (312) 219-8663
email: registration@thaiconsulatechicago.org

ฝ่ายบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศ
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 110
โทรสาร: (312) 219-8663
email: thaiid@thaiconsulatechicago.org

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) สำหรับบริการคนไทยในเขตกงสุล (773) 294-5933

สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก
Thai Trade Center, Chicago
700 N. Rush Street, 2nd Floor
Chicago, IL 60611
โทรศัพท์: (312) 787-3388
โทรสาร: (312) 787-9733
Website: www.thaitradeusa.com
Email: ttcc@thaitradechicago.com, thaitradechicago@yahoo.com

ติดต่อเรา
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.