เรื่อง การออกหนังสือเดินทางแบบใหม่ (E PASSPORT)

ประกาศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

เรื่อง การออกหนังสือเดินทางแบบใหม่ (E PASSPORT)

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการออกใช้หนังสือเดินทางแบบใหม่ของไทย จึงขอประกาศข้อมูลฯ เบื้องต้นให้ทราบ ดังนี้

-หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) คืออะไร?
คือ  หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค  (Technical Specifications)   ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจาก หนังสือเดินทางแบบเดิม   ดังนี้
1. มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)   ได้แก่ ลายนิ้วมือ   รูปใบหน้า ไว้ใน  Contactless Integrated Circuit  ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง
2. สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง Automatic Gate ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ  โดยมีการตรวจพิสูจน์โดยอัตโนมัติ   เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในหนังสือเดินทางกับผู้ถือหนังสือเดินทาง (1: 1)
-หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร
1. สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง   เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ  การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ
2. สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว   อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง  การเข้าเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ   ทำให้หนังสือเดินทางไทยมีความน่าเชื่อถือ  และได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น   ส่งผลต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ

-หลักฐานการขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไป
1. บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก
2. ทะเบียนบ้านที่มีหมายเลข 13 หลัก

-การยื่นคำร้อง
การยื่นคำร้อง  ผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง   เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. รับบัตรคิว
2. พบเจ้าหน้าที่เพื่อวัดส่วนสูงเก็บข้อมูลชีวภาพ   ถ่ายรูปและเก็บลายพิมพ์นิ้วมือด้วยเครื่อง สแกนเนอร์ นิ้วชี้ขวาและซ้ายข้างละ 2 ครั้ง
3. ลงชื่อในใบคำร้อง
4. ชำระเงินค่าธรรมเนียม
5. รับใบเสร็จรับเงินและใบนัดจ่ายเล่ม

-ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับหนังสือเดินทางที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ราคาเล่มละ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอายุใช้งาน 5 ปี เช่นเดียวกับหนังสือเดินทางปัจจุบัน  แต่ได้เพิ่มหน้าจากเดิม 32 หน้าเป็น 50 หน้า

-การต่ออายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
1. เพื่อให้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพการใช้งานได้สูงสุด จึงกำหนดให้หนังสือเดินทางชนิดนี้มีอายุ ใช้งาน 5 ปี   หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีการต่ออายุ  แต่จะออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิม
2. ไม่อนุญาตให้ลงบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ (เช่นการขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล) ของผู้ถือหนังสือเดินทางลงในเล่มหนังสือเดินทาง   เพื่อป้องกันปัญหาการขาดความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวบุคคลที่บันทึกไว้ในหน้าหนังสือเดินทางซึ่งอาจขัดแย้งกับข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วในไมโครชิพ  ดังนั้น  ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยให้เรียบร้อยก่อน  จึงจะสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้

- ระยะเวลาเริ่มใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดให้บริการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. ระยะแรก (26 พฤษภาคม 2548) เปิดให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภททูตและราชการ ที่อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
2. 1 มิถุนายน 2548 เปิดให้บริการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการนำร่องสำหรับประชาชนวันละประมาณ 100 เล่ม ที่กรมการกงสุล อาคารถนนแจ้งวัฒนะ เพียงแห่งเดียว โดยประชาชนสามารถยื่นคำขอหนังสือเดินทางแบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไปจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางแบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุ
3. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป  เปิดให้บริการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกแห่ง ทั้งที่กรมการกงสุล สำนักงานสาขาทั้งในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า บางนา) ต่างจังหวัด (ขอนแก่น เชียงใหม่ และหาดใหญ่) และสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลไทยในต่างประเทศทั้ง 86 แห่ง ทั่วโลก

-การรับเล่ม
1. ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการภายหลังจากวันยื่นคำร้อง
2. ในต่างประเทศ ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ประมาณ 6 สัปดาห์ ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง
3. ในกรณีจำเป็น อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน/อาจร้องขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

หากผู้ใดประสงค์ขอทราบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถเปิดดูข้อมูลได้จาก website ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaichicago.net หรือ website ของกระทรวงการต่างประเทศที่ www.mfa.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทร. ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ฯ (312) 664-3129
Bulletin Board
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.