การประชุมผู้นำชุมชนไทย ครั้งที่ 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2553 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประชุมผู้นำชุมชนชุมชนไทย ครั้งที่ 2 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดธัมมาราม สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมาคมไทยแจ้งว่า ได้กำหนดวันจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน ที่วัดธัมมาราม สถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่าจะจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 2 ธันวาคม ที่ Chicago Cultural Center และวัดธัมมาราม จะจัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพร ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วัดธัมมาราม

การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือชุมชนไทย ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันที่จะดำเนินการจัดตั้งกองทุน โดยแต่งตั้งให้มีคณะทำงานเพื่อศึกษาจัดทำเอกสารใบสมัครให้เป็นไปตามกฎหมาย และการยกร่าง by laws โดยหารือกับทนายความคนไทย รวมทั้งมูลนิธิแพทย์ไทย คณะทำงานชุดนี้ประกอบด้วย นายพรรคสีห์ ชุมสาย, ดร. ชัชว์ เถาว์ชาลี, นพ.พิสิฐ รังษีเทียนไชย, นางชนานาฏ ศุขกิจ และนางมนทยา มาลัยศรี โดยขอให้คณะทำงานชุดนี้วางกรอบภารกิจของกองทุนให้ชัดเจนด้วย และนำผลการศึกษามารายงานที่ประชุมต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมโดยข้อเสนอแนะของประธานได้มอบหมายให้นายเข็มปัทม์ แสงเงิน ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานด้านการจัดหาทุนโดยนายเข็มปัทม์ จะจัดคณะทำงานขึ้นมาในโอกาสต่อไป ในส่วนของคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารกองทุน 6 คนนั้น ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของนายเข็มปัทม์ฯ ว่า ขอให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาเลือกในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานเสนอให้นางวรรณดี เลิศบูรพา นายกสมาคมสื่อมวลชนทำหน้าที่หัวหน้าคณะเลขานุการฝ่ายการประชุม และเห็นชอบตามที่ ดร. ชัช เถาว์ชาลี เสนอให้เรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมผู้นำชุมชนไทย"

News
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.