ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการในวันพฤหัสที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เนื่องในวันหยุด Thanksgiving Day และเปิดให้บริการกงสุลตามปกติในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
slideshow_large
Entering Thailand for Non-Thai Travelers starting from 1 November 2021 Registration via website : https://tp.consular.go.th

For further information please contact the Royal Thai Embassy/the Royal Thai Consulate-General in your country.

Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand

slideshow_large
ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Pass
Call Center (24 ชั่วโมง)

โทร: 02-572-8442
โทร: 66-065-205-4247
โทร: 66-065-205-4248
โทร: 66-065-205-4249

E-mail: support@tp.consular.go.th (เฉพาะแจ้งปัญหาขัดข้องในการลงทะเบียน)

กรณีพำนักในต่างประเทศ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ท่านพำนัก

slideshow_large
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เข้าร่วมงานนมัสการวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) และพิธีเข้ารับตำแหน่งศิษยาภิบาลของ ศจ. เดวิด เมอคูริโอ และผู้ช่วยศิษยาภิบาลของ ศจ. พงศ์เทพ ชุติมาพงศ์รัตน์ ณ คริสตจักรเซ็นต์พอลไทย นครชิคาโก ร่วมกับผู้นำชุมชนไทย และคริสตศาสนิกชนไทยและเทศ โดย ศจ. เดวิด เมอคูริโอ สืบทอดตำแหน่งศิษยาภิบาลต่อจาก ศจ. ดร. พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์ ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำ เกื้อกูลและสนับสนุนคริสตจักรแห่งนี้มากว่า 30 ปี โดยภายหลังพิธีการต่างๆ ผู้นมัสการได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกันเนื่องในโอกาสวันขอบคุณพระเจ้าด้วย

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้นำอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย มอบถวายแด่คริสตจักรเซ็นต์พอลไทย เพื่อนำใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของคริสตจักรฯ ต่อไป

slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองทรอย มลรัฐมิชิแกน เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ที่ Michigan State University เมืองทรอย มลรัฐมิชิแกน เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่นๆ อาทิ การขอสูติบัตร มรณบัตร การรับรองเอกสาร การทำหนังสือมอบอำนาจ งานนิติกรณ์ ฯลฯ แก่คนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในมลรัฐมิชิแกน และมลรัฐใกล้เคียง อาทิ วิสคอนซิน ไอโอวา กิจกรรมกงสุลสัญจรตลอดทั้งสองวันในช่วงเสาร์อาทิตย์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชุมชนคนไทยเข้ารับการบริการจำนวนมาก ทั้งกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าและกลุ่มที่เข้ารับบริการแบบ walk-in โดยมีผู้มารับบริการมากกว่า 250 คน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอขอบคุณผู้ประสานงานชุมชนไทยทุกท่านรวมทั้งอาสาสมัครจิตอาสาที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการเป็นอย่างดี และเป็นกำลังสำคัญให้การบริการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งขอขอบคุณผู้มาใช้บริการทุกท่านสำหรับความร่วมมือและการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างดียิ่ง
slideshow_large
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ฯและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในนครชิคาโก และพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ นครชิคาโก ซึ่งปีนี้คุณรินดา ดาเด้น คุณวิลันรัตน์ กันต์ และคุณสุรุจี บุญพิทักษ์ ได้ร่วมกันเป็นประธานจัดงานทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว ในโอกาสเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย มอบถวายแด่ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ นครชิคาโก เพื่อนำใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของวัดฯ ต่อไป
slideshow_large
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนางสุปรารถนา กมลเวชช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในนครชิคาโก และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมงานพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ของวัดธัมมาราม นครชิคาโก ซึ่งปีนี้มีคุณอาร์ต บุญมา และคุณสุมาลี รัตนาวานิช เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการจัดงานฯ ในโอกาสเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย มอบถวายแด่วัดธัมมาราม เพื่อนำใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของวัดฯ ต่อไป
slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมาย ขอรับบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ:

- ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้า

- ผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์หรือให้ผู้อื่นยื่นขอแทนได้ (เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ)

กดที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย หนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย online appointment


ปฏิทินกงสุลสัญจร ทำนัดหมาย คลิกที่นี่


ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 12/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 11/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 10/2564 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2564 และหมดเขตวันที่ 11 พ.ย. 2564 (17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 9/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 7/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา Announcement No. 6/2564 Consular Services Procedures during the COVID-19 (Coronavirus Disease) Pandemic Situation ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 5/2564 เรื่อง การให้บริการกงสุลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 4/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) สำหรับบริการคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (๗๗๓) ๒๙๔ - ๕๙๓๓

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org

 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2021, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.