ปฏิทินกงสุลสัญจร

วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ หมายเหตุ
31 มี.ค. 2562 Oklahoma City Oklahoma Wat Sangharatanaram, Tel: (405) 677-4306 5301 Foster Road,

Oklahoma City, OK 73129

9.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pm

21 เม.ย. 2562 Florissant Missouri Wat Phrasriratanaram, Tel: (314) 839-3115 890 Lindsay Lane,

Florissant, MO 63031

9.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pm

11 พ.ค. 2562 Troy Michigan Michigan State University,

Management Education Center (Room 106)

811 W. Square Lake Road,

Troy, MI 48098

9.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pm

8 มิ.ย. 2562 Lexington Kentucky Lexington Public Library,

Eastside Branch,

Tel: (859) 231-5500

3000 Blake James Dr, Lexington, KY 40509 10.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pm

22 มิ.ย. 2562 Kansas City Missouri Kansas City Public Library Plaza Branch Truman Forum Auditorium, 4801 Main St,

Kansas City, MO 64112

9.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pm

Varaluck Slaughter Tel: (816) 863-3265, (816) 380-2763

15 ก.ย. 2562 St. Louis Park Minnesota Wat Thai of Minnesota

Tel: (612) 605-7979

2544 Highway 100 South,

St. Louis Park, MN 55416

9.00 – 12.00 pm

1.00 – 3.00 pmหมายเหตุ

วัน เวลาและสถานที่  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สถานกงสุลใหญ่ฯ จะยืนยันการให้บริการกงสุลสัญจร 1 เดือนล่วงหน้า  ขอให้ตรวจสอบการยืนยันจากเว็ปไซต์  www.thaiconsulatechicago.org   หัวข้อ  “กงสุลสัญจร” 

ก่อนเดินทางมารับบริการ และ Facebook page: Royal Thai Consulate - Chicago

การให้บริการมีดังนี้

1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางที่ต้องนำมาได้แก่
     (1)  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
     (2)  บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
     (3)  ค่าธรรมเนียม US$35.00 (Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General")
     (4)  เงินสด US$8.00 (USPS Priority Mail) เป็นค่าจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทางไปรษณีย์ (สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์)

*   หมายเหตุ: เด็กเกิดใหม่ / ผู้เยาว์ ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนไทยหรือยังไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยให้ใช้สูติบัตรไทย  หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดาและใบทะเบียนสมรส บิดาและมารดาต้องมาปรากฏตัว ลงชื่อยินยอมในการทำหนังสือเดินทาง 

2.  การทำบัตรประชาชนไทย เฉพาะคนไทยที่เคยมีบัตรประชาชนมาแล้ว ซึ่งบัตรหมดอายุ สูญหาย ชำรุด หรือประสงค์จะแก้ไขข้อความในบัตร สำหรับคนไทยที่ยังไม่เคยทำบัตรประชาชนหรือไม่ปรากฏข้อมูลบนฐานข้อมูลบัตร หรือข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ต้องไปดำเนินเรื่องที่ประเทศไทย โดยเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาด้วย คือ บัตรประชาชนเก่าหรือสำเนาบัตรประชาชนเดิม (กรณีบัตรหาย) ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางไทย (ในกรณีประสงค์จะเปลี่ยนบัตร เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่มายื่นด้วย) และค่าธรรมเนียม 4 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะกรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด)

3.  การรับรองเอกสารนิติกรณ์ต่างๆ  เช่น  รับรองลายมือชื่อ  รับรองคำแปล  และการเปลี่ยนนามสกุล (การเปลี่ยนนามสกุลต้องนำใบทะเบียนสมรสไปแปลก่อนแล้วจึงให้สถานกงสุลใหญ่ฯ  รับรองคำแปล) ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร US $15.00  เป็น Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย  “Royal Thai Consulate-General”

4.  การขอสูติบัตร มรณบัตร จดทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า

5.  การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

6.  การให้คำปรึกษาเรื่องกงสุลอื่นๆ

     ทั้งนี้ แบบคำร้อง และรายละเอียดต่างๆ หาได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatechicago.org หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข (312) 664-3129 ต่อ 108, 109, 110, 111 ในวันและเวลาราชการ
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2018 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.