ประกาศ: ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรม Bike for Dad เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. – 12.00 น. ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา
slideshow_large
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรม Bike for Dad เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. – 12.00 น. ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยคลิกภาพตราสัญญลักษณ์ Bike for Dad (รูปด้านซ้าย) เพื่อ download แบบฟอร์มลงทะเบียน กรอกข้อความ และส่งแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ RoyalThaiConsulateChicago@gmail.com หรือแฟ็กซ์ 312-664-3230 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 312-614-1379 หรือ 312-614-1380

slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกจัดการบรรยายหัวข้อ “โครงการในพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา การบรรยายครั้งแรกจัดขึ้นที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก (12 ก.ย. 2558) และครั้งที่สองที่วัดพระศรีรัตนาราม เมืองเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ (13 ก.ย. 2558) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังครั้งละมากกว่า 200 คนทั้งที่นครชิคาโกและเมืองเซนต์หลุยส์

ดร.สุเมธฯ อธิบายถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิได้จำกัดเฉพาะด้านการทำเกษตรกรรมเท่านั้น แต่เป็นหลักการดำรงชีวิตโดยทั่วไป ซึ่งเน้นการประเมินตนเองว่า มีจุดแข็งอย่างไร มีต้นทุนอย่างไร และให้วางแผนชีวิตหรือประกอบอาชีพตามความถนัดและความชำนาญของตนเอง โดยใช้เหตุผลที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง มีคุณธรรม สอดคล้องกับธรรมชาติ และพอดีกับต้นทุนที่มีอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่มั่นคง และยั่งยืน พร้อมรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

หลังจบการบรรยาย ดร. สุเมธฯ ได้ตอบทุกคำถามแก่ชุมชนไทยและร่วมพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเอง โดยชุมชนไทยให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับบทบาทและความสำเร็จของมูลนิธิชัยพัฒนาในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งการส่งเสริมให้เยาวชนไทยในสหรัฐฯ ได้เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

slideshow_large
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานการประชุมสามัคคีซัมมิต ครั้งที่ 3 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ซึ่งสมาคมไทย-อเมริกันรุ่น 2 แห่งชิคาโก ร่วมกับ สกญฯ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่าชุมชนไทย-อเมริกันรุ่น 2 มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ จึงควรสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองสหรัฐฯ ให้มากขึ้น ทั้งกับรัฐบาลท้องถิ่น และ ส.ส./ส.ว.ในพื้นที่ของตน เพื่อเป็นฐานเสียงในการปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไทยในสหรัฐฯ และของประเทศไทย นอกจากนี้ ควรสร้างเครือข่ายสมาคมสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนไทยในสหรัฐฯ ด้วยกันเพื่อแสดงศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนไทย หลังการประชุม เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำและพูดคุยกับชุมชนไทยในนครชิคาโกและนักเรียนไทยในรัฐอิลลินอยส์

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้เยี่ยมชมโครงการไทยทาวน์และวัดธัมมาราม โดยเห็นว่าไทยทาวน์เป็นตัวอย่างของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีกับนักการเมืองท้องถิ่น ทำให้โครงการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น และชื่นชมกิจกรรมของชุมชนไทยในการส่งเสริมเอกลักษณ์และความเข้มแข็งของชุมชนไทยผ่านการสอนภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมอบเงินสนันสนุนกิจกรรมของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนนาฏศิลป์ สถาบันดนตรีไทยวัดธัมมาราม และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งชิคาโกด้วย

slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน Thai Festival Chicago 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 ณ Federal Plaza เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร สินค้าไทย และการท่องเที่ยวไทย

ภายในงานมีเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น นาฎศิลป์ หมอลำ (โดยศิลปินแห่งชาติ) วงโปงลาง เชิดหุ่นกระบอกไทย ระบำพื้นบ้าน มวยไทย ศิลปะป้องกันตัวแบบไทย และมีเต้นท์สาธิตศิลปหัตถกรรมไทยหลายชนิด เช่น เขียนร่มกระดาษ ตัดกระดาษ ทำหุ่นกระบอกจิ๋วและหัวโขนจิ๋ว บุหงารำไป พานบายศรีจากผ้า และปั้นดินของจิ๋ว นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและวิถีไทย เช่น พิธีแต่งงาน นวดแบบไทย รวมทั้งการสาธิตทำอาหารไทย การออกร้านขายอาหารไทย และการสาธิตแกะสลักผักผลไม้ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมากตลอดทั้ง 3 วัน

พิธีเปิดงาน Thai Festival มีผู้แทนชุมชนไทยในนครชิคาโกและมลรัฐอิลลินอยส์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และฝ่ายท้องถิ่นของสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการจัดงาน ซึ่งถือเป็นงานประจำปีของนครชิคาโก โดย นาย Bruce Rauner ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ และนาย Rahm Emanuel นายกเทศมนตรีนครชิคาโก ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์แสดงความชื่นชมไทยในการจัดงาน รวมทั้งบุคคลสำคัญของนครชิคาโก อาทิ นาง Emily Berman, Deputy Director of Strategic Partnerships and Global Afffairs และกงสุลใหญ่หลายประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการจากเดิมวันที่ 7 ธ.ค. 2558 (ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) มาเป็นวันที่ 11 ธ.ค. 2558 - Royal Thai Consulate-General, Chicago has changed the public holiday from Monday Dec 7, 2015 to Friday Dec 11, 2015 due to substitute for H.M. the King’s Birthday. Press Release : Thailand is launching the “Multiple Entry Tourist Visa (METV)” scheme. This new type of visa is an addition to the already existing 60 days tourist visa, and will be effective from 13 November 2015 onwards. ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 7 /2558 เรื่อง รักในหลวง เชิญฟังบรรยายเกี่ยวกับในหลวงในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนาราม (890 Lindsay Ln, Florissant, MO 63031) ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 6 /2558 เรื่อง รักในหลวง เชิญฟังบรรยายเกี่ยวกับในหลวงในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมใจถวาย "ของขวัญ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในช่วงเวลา 3 ปีที่เป็นมงคลฤกษ์ (ปี 2558-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการประชุมนานาชาติของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (Asian Society of International Law หรือ AsianSIL) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 2558 ที่โรงแรม Plaza Athenee กรุงเทพฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถ้อยแถลงสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2015, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.