ประกาศ: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนแก่คนไทยที่เคยมีบัตรมาแล้ว (แต่สูญหาย ชำรุด หมดอายุ และต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนบัตร เช่น ชื่อ/นามสกุล ตามทะเบียนบ้าน) งานหนังสือเดินทาง งานตรวจลงตรา (วีซ่า) งานรับรองเอกสาร และงานทะเบียนราษฎร์
slideshow_large
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกจัดบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง” โดย Mr. Geoffrey Longfellow ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างความเข้าใจหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มความสมดุลในสังคมไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา (Thailand Sustainable Development Foundation : TSDF) ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก โดยมีชุมชนไทยเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 21 และ 22 มกราคม สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับ Northern Illinois University และ Center of Sustainability, St. Louis University ได้จัดให้ Mr. Geoffrey Longfellow บรรยายเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย โดยมีนักวิชาการและนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐฯ เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

slideshow_large
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสมาคมไทย-อเมริกันแห่งฟลอริดาภาคใต้ จัดกิจกรรม Bike for Dad ขึ้น ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา โดยมีชุมชนไทยจากชิคาโกและมลรัฐในเขตมิดเวสต์ และในฟลอริดาภาคใต้เข้าร่วมประมาณ 200 คน

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพร หลังจากนั้นออท. พิศาล มาณวพัฒน์ และกงสุลใหญ่ทรงพล สุขจันทร์ ได้ปั่นจักรยานนำขบวนจักรยานของชุมชนไทยออกจากวัดพุทธรังษีไปตามเส้นทางธรรมชาติรวมระยะทาง 8 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที บรรยากาศการจัดกิจกรรม Bike for Dad เป็นไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจเบิกบาน ซาบซึ้งใจ และภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยประชาชนทั้งชาวไทยและอเมริกัน ล้วนมีความยินดีปลาบปลื้มใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

slideshow_large
On December 3, 2015, the Royal Thai Consulate General, Chicago, hosted a reception to celebrate the 88th Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej at the Preston Bradley Hall, Chicago Cultural Center. The event was attended by more than 250 guests from the diplomatic community and high-level U.S. officials, as well as members of the private sector, academic communities and Thai community.
slideshow_large
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกจัดการบรรยายหัวข้อ “โครงการในพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา การบรรยายครั้งแรกจัดขึ้นที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก (12 ก.ย. 2558) และครั้งที่สองที่วัดพระศรีรัตนาราม เมืองเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่ (13 ก.ย. 2558) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังครั้งละมากกว่า 200 คนทั้งที่นครชิคาโกและเมืองเซนต์หลุยส์

ดร.สุเมธฯ อธิบายถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิได้จำกัดเฉพาะด้านการทำเกษตรกรรมเท่านั้น แต่เป็นหลักการดำรงชีวิตโดยทั่วไป ซึ่งเน้นการประเมินตนเองว่า มีจุดแข็งอย่างไร มีต้นทุนอย่างไร และให้วางแผนชีวิตหรือประกอบอาชีพตามความถนัดและความชำนาญของตนเอง โดยใช้เหตุผลที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง มีคุณธรรม สอดคล้องกับธรรมชาติ และพอดีกับต้นทุนที่มีอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่มั่นคง และยั่งยืน พร้อมรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

หลังจบการบรรยาย ดร. สุเมธฯ ได้ตอบทุกคำถามแก่ชุมชนไทยและร่วมพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเอง โดยชุมชนไทยให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับบทบาทและความสำเร็จของมูลนิธิชัยพัฒนาในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งการส่งเสริมให้เยาวชนไทยในสหรัฐฯ ได้เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-29 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมจำนวน 50 คน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ที่ www.ohm.go.th/jitarsa ประกาศ เรื่อง กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญฟังบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ในวันที่ 24 ม.ค. 2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม สาส์นแสดงความยินดีจากประธานาธิบดี บารัก โอบามา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - 5 ธันวาคม 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการจากเดิมวันที่ 7 ธ.ค. 2558 (ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) มาเป็นวันที่ 11 ธ.ค. 2558 - Royal Thai Consulate-General, Chicago has changed the public holiday from Monday Dec 7, 2015 to Friday Dec 11, 2015 due to substitute for H.M. the King’s Birthday. Press Release : Thailand is launching the “Multiple Entry Tourist Visa (METV)” scheme. This new type of visa is an addition to the already existing 60 days tourist visa, and will be effective from 13 November 2015 onwards. ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 7 /2558 เรื่อง รักในหลวง เชิญฟังบรรยายเกี่ยวกับในหลวงในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนาราม (890 Lindsay Ln, Florissant, MO 63031) ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 6 /2558 เรื่อง รักในหลวง เชิญฟังบรรยายเกี่ยวกับในหลวงในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมใจถวาย "ของขวัญ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในช่วงเวลา 3 ปีที่เป็นมงคลฤกษ์ (ปี 2558-2560)
Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2504
Phone : (312) 664-3129 
Fax : (312) 664-3230 
Fax : (312) 219-8663 - ฝ่ายกงสุล

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
info@thaiconsulatechicago.org
 
สอบถามข้อมูลหนังสือเดินทาง:
passport@thaiconsulatechicago.org

 
 
 
 
© 2003 - 2015, Royal Thai Consulate General , Chicago. All rights reserved.