สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดให้บริการกงสุลรอบพิเศษ วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งการยกเลิกกำหนดการจัดกงสุลสัญจรที่เมือง Florissant (St. Louis) มลรัฐมิสซูรี (วันที่ 11-12 กันยายน 2564) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 มีพัฒนาการในเชิงลบอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่รัฐของชุมชนไทยที่จะจัดการให้บริการกงสุลสัญจรฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการชดเชยต่อความไม่สะดวกต่อชุมชนไทยในพื้นที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้เปิดให้บริการกงสุลรอบพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 สำหรับอำนวยความสะดวกให้บริการทำหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่นๆ เช่น งานทะเบียนราษฎร (การแจ้งเกิด แจ้งตาย) การรับรองเอกสาร และการทำหนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ

กิจกรรมกงสุลรอบพิเศษตลอดทั้งสองวันได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวไทยเข้ารับบริการเป็นอย่างดี ทั้งกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าและกลุ่มที่เข้ารับบริการแบบ walk-in (รัฐมิสซูรี) โดยมีผู้มารับบริการกว่า 80 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตมลรัฐมิสซูรี มลรัฐอิลลินอยส์ มลรัฐแคนซัส มลรัฐเคนทักกี และชาวไทยจากรัฐนอกเขตกงสุลที่เดินทางมาใช้บริการด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อใช้บริการงานกงสุล และทีมกงสุลให้บริการพี่น้องชาวไทยโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้นำเช็คเงินมอบให้แก่ วัดพุทธธรรมและคณะกรรมการวัดฯ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้นำเช็คเงินมอบให้แก่ วัดพุทธธรรมและคณะกรรมการวัดฯ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา ให้บริการฉีดวัคซีนปัองกันไข้หวัดใหญ่และ COVID 19 แก่ชุมชนไทยและครอบครัวในนครชิคาโกและบริเวณใกล้เคียง ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการคุ้มครองและส่งเสริมกิจกรรมชุมชนไทยในเขตมิดเวสต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ประจำปี 2564

สำหรับกำหนดการรายละเอียด วันเวลาและสถานที่การเปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ คณะกรรมการวัดพุทธธรรม นครชิคาโก จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ มาในโอกาสต่อไป

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อดีตนายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อดีตนายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ และสมาชิกสมาคมฯ ผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นได้เข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์สมาคมฯ ประจำปี ครั้งที่ 45 ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่อาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล และช่องทางลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ บนเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ( https://www.thaiconsulatechicago.org/pages-queensirikit.html)

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยนางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปกราบนมัสการพระสงฆ์ไทยประจำวัดไทยทั้ง ๕ ในบริเวณนครชิคาโก และคริสต์จักรไทย ได้แก่ วัดธัมมาราม วัดพุทธธรรม วัดป่าชิคาโก วัดพระธรรมกายชิคาโก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ นครชิคาโก และคริสตจักรเซ็นต์พอล ไทย ซึ่งล้วนเป็นเสาหลักสำคัญของชุมชนไทยในนครชิคาโกและบริเวณมิดเวสต์ พร้อมทั้งได้ถวายเวชภัณฑ์ยาและข้าวสารให้แต่ละที่เพื่อทำนุบำรุงศาสนา พระภิกษุสงฆ์ และนักบวชไทยในนครชิคาโก ในช่วงที่ทุกฝ่ายยังเผชิญกับผลกระทบต่าง ๆ ของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

(เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในสหรัฐฯ ยังคงดำเนินอยู่และเริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงของดการจัดพิธีการและกิจกรรมภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก)

นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสมาคมพยาบาลไทยแห่งมลรัฐอิลลินอยส์และวัดธัมมาราม นครชิคาโก ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.

รูปภาพ: คุณสมศักดิ์ฯ และวัดธัมมาราม นครชิคาโก

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ประจำวัดพุทธธรรม มลรัฐอิลลินอยส์ และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามของวัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค. 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค. 2564 น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ รองกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เทศก์มหาชาติและเวียนเทียน ร่วมกับชุมชนไทยในนครชิคาโก ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

ในโอกาสดังกล่าว รองกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเล่าเรียนเด็กให้กับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดธัมมาราม โดยเป็นหนังสือซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดหาจากประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการสอนความรู้เกี่ยวกับภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทย-อเมริกัน โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งการมอบหนังสือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาของสถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กค 2564

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2563 ให้แก่นางอรชร แน่นหนา นายกสมาคมไทย-อเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์ ที่ผ่านมา คุณอรชรฯ ได้กระทำตนเป็นคุณประโยชน์ต่อชุมชนไทยอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดงานบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนไทย โดยให้บริการตรวจสุขภาพแก่คนไทยรวมทั้งสิ้น 3,000 คน ส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยและนักศึกษาพยาบาลไทยที่ศึกษาอยู่ในมลรัฐอิลลินอยส์ และมีบทบาทร่วมในการระดมทุนเพื่อกิจกรรมทางการกุศลหลายงาน เช่น การระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2547 การระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เมื่อปี พ.ศ. 2559 และโครงการ Thai Illinois Project เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทาน และได้ใช้โอกาสนี้ขอให้คนไทยในเขตกงสุล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการตั้งมั่นทำความดี และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยในสหรัฐฯ ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามัคคีต่อไป

นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้ร่วมกับคณะกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ อีก 12 ประเทศ เยี่ยมคารวะผ่านระบบการประชุมออนไลน์ นาย Kwame Raoul อัยการสูงสุดของมลรัฐอิลลินอยส์ (Attorney-General of the State of Illinois)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้ร่วมกับคณะกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ อีก 12 ประเทศ เยี่ยมคารวะผ่านระบบการประชุมออนไลน์ นาย Kwame Raoul อัยการสูงสุดของมลรัฐอิลลินอยส์ (Attorney-General of the State of Illinois) โดยอัยการสูงสุด Raoul ได้แสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับกงสุลใหญ่ท่านต่างๆ และกล่าวว่าการที่นครชิคาโกเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่เกือบห้าสิบแห่ง เป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติของชุมชนที่พำนักอยู่ในมลรัฐอิลลินอยส์ อันถือเป็นเอกลักษณ์และพลังสำคัญประการหนึ่งของมลรัฐนี้ ซึ่งตนเองก็ตระหนักดีในฐานะผู้ที่มีเชื้อชาติจากประเทศเฮติ ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดของมลรัฐอิลลินอยส์มีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมงานต่อไปกับสถานกงสุลใหญ่ต่างๆ ในนครชิคาโก เพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความปลอดภัยของชุมชนเชื้อชาติต่างๆ ในพื้นที่ให้ดีที่สุด ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณสำนักงานอัยการสูงสุดมลรัฐอิลลินอยส์สำหรับความร่วมมืออันดีที่ผ่านมา และฝากฝังชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์กว่าหมื่นคน ซึ่งดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพในสาขาที่หลากหลายตั้งแต่ธุรกิจการค้าไปจนถึงการเป็นแพทย์และพยาบาล ถือเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของมลรัฐนี้ ไว้ในความดูแลด้านความปลอดภัยของสำนักงานอัยการสูงสุดฯ ด้วย

ผู้ที่ได้รับรางวัล Cook County Treasurer Award ในสาขาต่างๆ จากนาง Maria Pappas, Cook County Treasurer

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับ Office of Cook County Treasurer จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนอเมริกันเชื้อสายไทยผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนไทยในนครชิคาโก ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยในโอกาสดังกล่าว นาง Maria Pappas, Cook County Treasurer ได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำชุมชนไทย 21 คน ซึ่งนางนันทา บูรณาการ ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็น Honorary Deputy Cook County Treasurer และผู้นำชุมชนไทยอีก 20 ท่านได้รับรางวัล Cook County Treasurer Award ในสาขาต่างๆ อาทิ นายแพทย์ แมนจิต ชวาลา ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award นายแพทย์ เชิดเกียรติ แสงคำ และนายแพทย์ ไชยพล เคารพไมตรี ได้รางวัลสาขาการแพทย์ดีเด่น คุณสุจิตรา สุรพิบูลย์ชัย และคุณอรชร แน่นหนา ได้รับรางวัลสาขาพยาบาลดีเด่น คุณวรรณดี เลิศบูรพา ได้รับรางวัลสาขาสื่อมวลชนดีเด่น และ ศจ.ดร. พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์ ได้รับรางวัลสาขาบริการชุมชนดีเด่น

นอกจากนี้ นาง Maria Pappas ยังได้ใช้โอกาสที่มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบภาษีโรงเรือนของ Cook County ให้ผู้นำชุมชนไทยรับทราบ รวมทั้งในเรื่องสิทธิและช่องทางเพื่อขอรับการยกเว้นภาษีหรือขอคืนภาษี ซึ่ง Cook County ได้อำนวยความสะดวกแก่ชุมชนไทย-อเมริกันโดยการจัดทำเอกสารข้อมูลเป็นภาษาไทยด้วย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Cook County Treasurer

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ณ วัดป่าชิคาโก

เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2564 นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เดินทางไปราชการที่นครลอสแอนเจลิส เพื่อร่วมคณะนำโดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และนายฟาบิโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ในภารกิจส่งมอบทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว คืนสู่มาตุภูมิ

โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (Homeland Security Investigation - HSI) ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีส่งมอบทับหลังปราสาทหนองหงส์และทับหลังปราสาทเขาโล้นคืนให้แก่รัฐบาลไทย โดยมีนาย David A. Prince หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิเศษ HSI นครลอสแอนเจลิส นางสาว Stephanie Hinds รักษาการอัยการสหรัฐฯ ประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเขตภาคเหนือ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งทับหลังทั้งสองเป็นศิลปะสมัยลพบุรี มีหลักฐานภาพถ่ายว่าเคยประดิษฐานอยู่เหนือกรอบประตูปราสาทของปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และปราสาทเขาโล้น จ. สระแก้ว และคาดว่าน่าจะถูกลักลอบนำออกจากประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนาม ซึ่งการส่งมอบโบราณวัตถุที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม คืนให้แก่รัฐบาลไทยและประชาชนไทยในครั้งนี้ เป็นแบบอย่างอันดีของความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างไทยและสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (HSI) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ใช้เวลากว่า 3 ปีในการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานไทยและผู้เขี่ยวชาญด้านโบราณคดีของไทย จนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทับหลังทั้งสองชิ้นได้ถูกส่งขึ้นเครื่องบินออกจากสนามบินในนครลอสแอนเจลิส เพื่อเดินทางผ่านสนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้ กลับสู่ประเทศไทย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้ใช้โอกาสการเยือนนครลอสแอนเจลิส นำกงสุลใหญ่ทั้งสาม เข้าพบนาย Alex Villanueva, Sheriff ของ Los Angeles Sheriff Department (LASD) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังต่อคนเอเชีย (Asian Hate Crimes) ที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ ก่อนที่จะพบและประชุมทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการสำคัญ และการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ผ่านการจัด webinar ในหัวข้อต่าง ๆ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นำกงสุลใหญ่ทั้งสามเข้ากราบนมัสการพระเทพมงคลวิเทศ และพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส เนื่องในช่วงวันวิสาขบูชา และเยี่ยมชมวัดฯ ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐฯ ก่อนที่ต่อมาจะได้พบปะกับผู้แทนชุมชนและผู้แทนภาคเอกชนและผู้นำเข้าไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการพัฒนาชุมชนไทยในสหรัฐฯ ปัญหา Asian Hate Crimes สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในสหรัฐฯ และไทย ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่างๆ พร้อมทั้งรับรู้ถึงประเด็นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้งสามจะสามารถให้บริการและสนับสนุนชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยต่อไป

เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ณ วัดพรหมวชิรญาณ เมือง St. Louis Park มลรัฐมินนิโซตา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ซึ่งจัดที่วัดพรหมวชิรญาณ เมือง St. Louis Park มลรัฐมินนิโซตา โดยได้ร่วมกล่าวเปิดงานและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และสนทนากับบุคคลสำคัญต่างๆ ของมลรัฐมินนิโซตาที่มาร่วมงาน ได้แก่ นาง Peggy Flanagan รองผู้ว่าการมลรัฐมินนิโซตา นาง Marion Greene, Commissioner of District 3 (ซึ่งดูแลพื้นที่ซึ่งวัดพรหมวชิรญาณตั้งอยู่) นาย John Harrington, Commissioner of Public Safety นาย Kevin Lindsey, Commissioner of Human Rights รวมทั้งบุคคลสำคัญจากหน่วยงานในพื้นที่และชุมชนเอเชียอื่นๆ เช่น ลาว ม้ง เขมร อีกจำนวนมาก ซึ่งผู้นำท้องถิ่นในทุกระดับได้แสดงความยินดีกับงานฯ ที่เป็นการสื่อสารเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันงดงามของไทย และเป็นตัวอย่างความร่วมมืออันดีงามระหว่างชุมชนไทยในพื้นที่กับชุมชนอื่นๆ ดังเห็นได้จากความร่วมมือที่ได้รับจากฝ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดหน่วยฉีดวัคซีนโควิดมาให้บริการในงานเป็นกรณีพิเศษด้วย

กงสุลใหญ่ฯ พร้อมรองกงสุลใหญ่ ได้พบปะเยี่ยมเยียนและรับประทานอาหารร่วมกับชุมชนไทยในมินนิโซตา ที่ร้าน Karta Thai เมือง St. Paul, MN

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กงสุลใหญ่ฯ พร้อมรองกงสุลใหญ่ ได้พบปะเยี่ยมเยียนและรับประทานอาหารร่วมกับชุมชนไทยในมินนิโซตา ที่ร้าน Karta Thai เมือง St. Paul มลรัฐมินนิโซตา โดยกงสุลใหญ่ฯ แสดงความชื่นชมกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในมินนิโซตา และขอให้ชุมชนไทยมีความรักสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กงสุลใหญ่ฯ ได้เยือนมลรัฐมินนิโซตาระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2564

โดยในวันที่ 13 พฤษภาคม กงสุลใหญ่ฯ และคณะ (รองกงสุลใหญ่และผู้แทนชุมชนไทย) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Jake Spano นายกเทศมนตรีเมือง St. Louis Park ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพรหมวชิรญาณ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณนาย Spano ที่ให้การสนับสนุนวัดไทยและชุมชนไทยในพื้นที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในขณะที่นาย Spano ได้แสดงความชื่นชมบทบาทอันสร้างสรรค์ของชุมชนไทยในมินนิโซตา พร้อมย้ำว่า เมือง St. Louis Park ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชุมชนหมู่เกาะแปซิฟิก และไม่เห็นด้วยกับกระแสเหยียดคนเชื้อสายเอเชียที่ปรากฎในหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้พบสนทนากับวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมลรัฐมินนิโซตาหลายท่าน ณ Minnesota State Capitol และในช่วงบ่ายเข้าร่วมพิธีรำลึกทหารม้งลาวผ่านศึกที่บริเวณอนุสาวรีย์ด้านหน้า Minnesota State Capitol

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก วัดพรหมวชิรญาณ และสภาวัฒนธรรมไทยแห่งมินนิโซตา ร่วมกับ Hennepin County และ Hennepin Healthcare จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ วัดพรหมวชิรญาณ มลรัฐมินนิโซตา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก วัดพรหมวชิรญาณ และสภาวัฒนธรรมไทยแห่งมินนิโซตา ร่วมกับ Hennepin County และ Hennepin Healthcare จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากผ้า อาหารแช่แข็งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟ และข้าวสารให้แก่ชุมชนไทย ชุมชนเอเชีย และประชาชนในท้องถิ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ วัดพรหมวชิรญาณ มลรัฐมินนิโซตา โดยนาย Jake Spano นายกเทศมนตรี St Louis Park นาง Marion Greene, Commissioner of District 3 – Hennepin County นาง Sia Her, Executive Director of Council on Asian Pacific Minnesotans ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย นอกจากนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในมินนิโซตา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้ให้บริการด้านหนังสือเดินทางไทยและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระสงฆ์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้ให้บริการด้านหนังสือเดินทางไทยและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระสงฆ์จากวัดพรหมวชิรญาณ มลรัฐมินนิโซตา และวัดธัมมาราม นครชิคาโก รวม 7 รูป

วันที่ 17 เมษายน 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เข้าร่วมงานของสมัชชาเอเชียแห่งนครชิคาโก (Asian-American Coalition of Chicago - AACC)

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เข้าร่วมงานของสมัชชาเอเชียแห่งนครชิคาโก (Asian-American Coalition of Chicago - AACC) เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลปีใหม่ชุมชนเอเชียในนครชิคาโกประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ชุมชนไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน และต้องปรับรูปแบบงานเป็นแบบเสมือนจริงจากผลกระทบทางสาธารณสุขของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ซึ่งก็ดำเนินไปด้วยดี โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชุมคุณนันทา บูรณกาญจน์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาเอเชียแห่งนครชิคาโก และคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานทุกๆ คน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าแก้ไขอุปสรรคต่างๆ จนงานประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างของการจัดงานในรูปแบบใหม่ในสถานการณ์ "new normal" อันแสดงถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวของชุมชนเอเชียในนครชิคาโก ในปีที่ทุกชุมชนเผชิญกับความท้าทายจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิดและปัญหาอุปสรรคอื่นๆ อาทิ กระแสการเหยียดเชื้อชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังที่ชุมชนเอเชียมีจากความสามัคคีและความร่วมมือ

กิจกรรมจิตอาสานำข้าวเหนียวและข้าวกล้องไปมอบให้แก่วัดไทยและคริสตจักรไทยในนครชิคาโก วันที่ 9 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสานำข้าวเหนียวและข้าวกล้องไปมอบให้แก่วัดไทยและคริสตจักรไทยในนครชิคาโก ได้แก่ วัดธัมมาราม วัดพุทธธรรม วัดป่าชิคาโก วัดพระธรรมกายชิคาโก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ นครชิคาโก และคริสตจักรเซ็นต์พอลไทย เพื่อทำนุบำรุงศาสนา พระภิกษุสงฆ์และนักบวชไทยนครชิคาโก ร่วมแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชนไทยในนครชิคาโก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

คุณสุชิน ประไพศิลป์ ผู้นำชุมชนไทยในมลรัฐมิสซูรี และครอบครัว ได้เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คุณสุชิน ประไพศิลป์ ผู้นำชุมชนไทยในมลรัฐมิสซูรี และครอบครัว ได้เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และได้หารือเกี่ยวกับสถานภาพของชุมชนไทยในมลรัฐมิสซูรี รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจของไทยและชุมชนไทย และข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับกระแส hate crime ต่อชุมชนเชื้อชาติเอเชียในพื้นที่มิสซูรี รวมถึงการเตรียมจัดกงสุลสัญจรในปีนี้เพื่อให้บริการแก่ชุมชนไทยในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งที่มิสซูรี โดยคุณสุชินฯ เป็นนักธุรกิจชั้นนำของไทยในสหรัฐฯ ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ มาหลายทศวรรษ สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างงดงามแม้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ถือเป็น Thailand’s success story ที่น่าภาคภูมิใจในมลรัฐมิสซูรี และที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนชุมชนไทยและภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ มาอย่างสม่ำเสมอ

ข่าว-ประกาศ
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.