การทำหนังสือมอบอำนาจ / หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

กรณีบิดาและมารดา — >    อยู่ในสหรัฐฯ แต่ไม่สามารถเดินทางมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่

                                         ในวันที่ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำ
                                         หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์
                                         พร้อมลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public
                                         เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา 

1. ขอบเขตการให้บริการ
    สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครชิคาโก ให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักใน 14 รัฐในเขตอาณา คือ
    1) Arkansas  2) Illinois   3) Indiana     4) Iowa    5) Kansas    6) Kentucky 7) Michigan
    8) Minnesota  9) Missouri   10) Nebraska   11) North Dakota 12) Oklahoma  13) South Dakota 14) Wisconsin

2. เอกสารที่ต้องใช้
    2.1  แบบฟอร์ม Notary Public       –>  คลิกที่นี่ 
    2.2  คำร้องนิติกรณ์                        –> คลิกที่นี่ 
    2.3  หนังสือมอบอำนาจ / ยินยอม    –>  คลิกที่นี่
           – โปรดแนบเอกสารของบิดา / มารดาเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ค่าธรรมเนียม
    – อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อฉบับ
    – ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  เท่านั้น (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
    – สั่งจ่าย Royal Thai Consulate – General, Chicago

4. การยื่นคำร้อง
    ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น และต้องดำเนินการ ดังนี้
    4.1  กรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจ / ยินยอม 
    4.2  กรอกแบบฟอร์ม Notary Public พร้อมนำแบบฟอร์มไปผ่านการรับรองลายมือชื่อ บิดา/ มารดา ต่อหน้า Notary Public
           โดยใช้แบบฟอร์มการรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
    4.3  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           –> ค่าธรรมเนียม
           –> ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมซองส่งกลับติดแสตมป์จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง 
           –> สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.