คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ
ที่ว่าการอำเภอ   District Office
ฝ่ายทะเบียนราษฎร   Civil Registration Section
ฝ่ายทะเบียนและบัตร   Registration and Identification Card Section
ฝายทะเบียนทั่วไป   General Registration Section
งานบัตรประจำตัวประชาชน   Identification Card Subsection
กิ่งอำเภอ   Minor District
ตำบล   Subdistrict
หมู่บ้าน   Village
นายอำเภอ   District Chief
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ   Minor District Chief
ปลัดอำเภอ   Deputy District Chief
นายทะเบียนอำเภอ   District Registrar
ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ   Assistant District Registrar
ปลัดอำเภออาวุโส   Senior Deputy District Chief
กำนัน   Subdistrict Headman
ผู้ใหญ่บ้าน   Village Headman
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   Assistant Village Headman
เทศบาล   Municipality
สำนักงานเทศบาล   Municipality Office
นายแพทย์   Medical Doctor
ทันตสาธารณสุข   Dental Health Care Technician
ทันตอนามัย   Dental Hygience Technician
ทันตแพทย์   Dentist
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล   Assistant Sanitary District Officer
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล   Sanitary District Officer
นักวิชาการสุขาภิบาล   Sanitation Researcher
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ   Assistant Health Promotion Officer
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ   Health Promotion Officer
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   Health Promotion Technical Officer
ผดุงครรภ์สาธารณสุข   Midwife
เจ้าหน้าที่พยาบาล   Nursing Technician
พยาบาลเทคนิค   Technical Nurse
พยาบาลวิชาชีพ   Professional Nurse
ผู้ช่วยเภสัชกร   Assistant Pharmacist

การขอรับแบบฟอร์มหนังสือต่างๆ
  • กรุณา Download Form จาก Website สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ
  • สามารถเขียนจดหมายถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมแนบซองและติดแสตมป์ โดยจ่าหน้าซองถึงตนเอง เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ดำเนินการส่งแบบฟอร์มไปให้ต่อไป


คำเตือน ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระหว่างโทษเช่นเดียวกัน 
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264)
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.