หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิง
สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกคือ
Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota และ Wisconsin


หญิงที่ได้สมรสแล้วหรือการสมรสได้สิ้นสุดลง หากประสงค์จะใช้คำนำหน้านามว่า "นาง" หรือ "นางสาว" สามารถยื่นคำร้องขอต่อสำนักทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวได้ ทุกที่ กรณียื่นคำร้องนิติกรณ์ต่อ สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้แนบหลักฐานต่อท้ายนี้เพื่อขอออกหนังสือรับรอง แล้วนำหนังสือรับรองนี้ไปประกอบคำร้องขอแก้ไขรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน โดยมีเอกสารดังนี้:
  • คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหนังสือเดินทางของฝ่ายหญิง และ สำเนาหนังสือเดินทางของฝ่ายชาย
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า พร้อมคำแปล และสำเนา 1 ชุด
  • หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการขอจดทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว 1 ชุด
  • บันทึกข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุล 1 ชุด
  • ค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 1 ชุด (รับเฉพาะ Money Order หรือ Cashier's Check เท่านั้น) สั่งจ่าย "The Royal Thai Consulate-General, Chicago"
  • กรุณาแนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากรให้เพียงพอ หรือซอง prepaid USPS Priority Mail/ UPS/ FedEx (Domestic Shipping Services only) เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ส่งเอกสารคืนท่านต่อไป
  • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 5 วันทำการ (กรณียื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)

หมายเหตุ : การให้บริการหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนคำนำหน้านามหญิงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)
ให้บริการทางไปรษณีย์เท่านั้น และ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ในทุกกรณี

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.