รับรองสำเนาเอกสาร
สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก คือ
Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota และ Wisconsin
  • คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
  • เอกสารราชการไทยฉบับจริง  หากเป็นสำเนาเอกสารต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยราชการไทยแล้วเท่านั้น
  • บัตรประจำตัวหรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาเอกสารฉบับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ (รับเฉพาะ Money Order หรือ Cashier's Check เท่านั้น) สั่งจ่าย "The Royal Thai Consulate-General, Chicago"
  • กรุณาแนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากรให้เพียงพอ หรือซอง prepaid USPS Priority Mail/ UPS/ FedEx (Domestic Shipping Services only) เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้จัดส่งเอกสารคืนท่านต่อไป
  • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 5 วันทำการ (กรณียื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)

หมายเหตุ : การให้บริการรับรองสำเนาเอกสารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
(Covid-19) ให้บริการทางไปรษณีย์เท่านั้น และ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ในทุกกรณี

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.