รับรองลายมือชื่อ
สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก คือ
Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota และ Wisconsin
  • คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
  • เอกสาร ที่ต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองลายมือชื่อ อาทิ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน หนังสือให้ความยินยอม เป็นต้น  ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  • สำเนาเอกสาร 2 ชุด สำหรับ บัตรประจำตัวหรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ)
  • ให้ไปลงนามต่อหน้าโนตารีพับลิค และให้โนตารีพับลิคประทับตราและลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ร้องขอ แบบฟอร์ม Notary Public for Signature 1 ฉบับ แล้วส่งเอกสารที่โนตารีพับลิคได้รับรองแล้ว พร้อมสำเนา ทุกหน้า เพื่อเป็นข้อมูลของทางสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยคำร้องนิติกรณ์และค่าธรรมเนียม ไปให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับรองลายมือชื่อของโนตารีพับลิค กรณีนี้ ผู้ร้องจะต้องแนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากรให้เพียงพอ หรือ ซอง prepaid USPS Priority Mail/ UPS/ FedEx (Domestic Shipping Services only) เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ส่งเอกสารคืนให้ผู้ร้องขอทางไปรษณีย์ต่อไป
  • ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อ 15 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อฉบับ
  • การส่งค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ให้ส่งเป็น Money Order หรือ Cashier'check เท่านั้น (ไม่รับเช็คส่วนตัว) โดยสั่งจ่าย "The Royal Thai Consulate-General, Chicago"
  • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 5 วันทำการ (กรณียื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)
หมายเหตุ : การให้บริการรับรองลายมือชื่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
(Covid-19) ให้บริการทางไปรษณีย์เท่านั้น และ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ในทุกกรณี
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.