ขอสูติบัตร

การแจ้งคนเกิดและการออกสูติบัตรไทย

 1. ผู้แจ้งการเกิดจะต้องเป็น บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่มีสัญชาติไทย โดยสามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
 2. คุณสมบัติของเด็กที่เกิด จะต้องเป็นบุตรของบิดาหรือมารดาซึ่งมีสัญชาติไทย
 3. บุตรที่เกิด จะต้องเกิดภายใน เขตอาณา ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เท่านั้น
 4. หลักฐานประกอบในการยื่นคำร้องการแจ้งเกิด ได้แก่


  1. หนังสือเดินทางไทยของบิดา และมารดา ที่ยังมีอายุใช้ได้อยู่อย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ
  2. สูติบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น (ใบเกิดจาก State)
  3. ใบสำคัญการสมรส (ทะเบียนสมรส) อาจเป็นใบสำคัญการสมรสที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐบาลไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง
  4. ใบสำคัญแสดงน้ำหนักแรกเกิดของบุตรที่ออกให้จากโรงพยาบาล (ใบเกิดจากโรงพยาบาล)
  5. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2"x2" ของบุตรที่เกิด จำนวน 1 รูป
  6. เอกสารประจำตัวอื่น ๆ ของบิดา มารดา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทย
  7. สำเนาบัตรประจำตัวท้องถิ่น (Driver License หรือ State ID) ของบิดามารดา (ถ้ามี)

แบบฟอร์มคำร้องขอสูติบัตรไทย มี 2 แบบฟอร์ม คือ

1.คำร้องนิติกรณ์แจ้งเกิด 
ให้กรอกข้อความเกี่ยวกับบุตรที่เกิด บิดา มารดา และผู้แจ้งการเกิดอย่างละเอียดเป็นภาษาไทยทั้งหมดและ หากบุตรที่เกิดมีชื่อรองในใบสูติบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น (ใบเกิดจาก State) ให้กรอกชื่อรองพร้อมตัวสะกดเป็นภาษาไทยในคำร้องนิติกรณ์ให้ชัดเจน

2. แบบฟอร์มสูติบัตรไทย
ให้กรอกรายละเอียดทุกอย่างเป็นภาษาไทยในแบบฟอร์มสูติบัตรที่แนบมา พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเป็นลายเซ็นภาษาไทยให้เรียบร้อย

 • การแจ้งเกิดทางไปรษณีย์ ในกรณีการแจ้งเกิดทางไปรษณีย์ ให้ส่งคำร้องนิติกรณ์แจ้งเกิดพร้อมแบบฟอร์มสูติบัตรที่กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อผู้แจ้งแล้ว(เซ็นชื่อตามชื่อที่ปรากฎในบัตรประชาชนไทย) พร้อมแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อที่ได้รับการรับรอง จากตัวแทนหน่วยงานราชการท้องถิ่น (Certified by Notary Public) รวมทั้งเอกสารข้อ 4.2 ที่ได้รับการรับรองจาก Secretary of State(Authenticated by Secretary of State) (สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่) และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ได้รับการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้แจ้งการเกิด แล้วส่งไปยังสถานกงสุลใหญ่ ฯ โดยไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริง ยกเว้นข้อ 4.2 และแนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากรแบบ (Priority Mail) เพื่อสถานกงสุลใหญ่ ฯ จะได้จัดส่งเอกสารและสูติบัตรไทยคืนให้ผู้แจ้งทางไปรษณีย์ต่อไป
 • ระยะเวลาดำเนินการ: 7-10 วัน
 • หากผู้แจ้งมีข้อสงสัยในการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ขอให้โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสูติบัตร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ในวันและเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์ (312) 664–3129 ต่อ 109

ข้อควรทราบ

  1. สูติบัตรเป็นเอกสารสำคัญ จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบคำขอแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอมีรายการบุคคลและเลขประจำตัว 13 หลักในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  และเกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของบุคคล ได้แก่ การเลือกตั้ง การขอหนังสือเดินทาง เป็นต้น  ดังนั้น ผู้ได้รับสูติบัตรควรต้องตรวจสอบรายการต่าง ๆ ว่า เจ้าหน้าที่ได้ลงไว้ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่ามีรายการใดไม่ถูกต้อง ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แก้ไขทันที
  2. กรณีคนสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศประสงค์จะขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว เพื่อขอมีเลขประจำตัว 13 หลัก บิดามารดาของบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนไปดำเนินการแทนได้
  3. กรณีสูติบัตรหาย ให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ และขอคัดสำเนาสูติบัตรได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือที่ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง (วังไชยา นางเลิ้ง) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (02) 281-3900, (02) 281-3121
  4. กรณีขอให้ออกสูติบัตรย้อนหลังให้บุตรที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 เพื่อให้ได้รับสัญชาติไทย (มาตรา 10 พ.ร.บ. สัญชาติฉบับที่ 2 ) กรุณากรอกแบบฟอร์ม บันทึกการสอบปากคำ ที่นี่

 

 

 

 

 

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.