ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มงานตรวจลงตรา (Visa Application Forms)
    Visa Application Form
    Declaration Form for Visa
    Additional Application Form (For Non-Immigrant O-A Long Stay Only)
    Additional Application Form (For Non-Immigrant O-X Long Stay Only)
    Medical Certificate Form (For Non-Immigrant O-A and O-X Long Stay Only)
    Foreign Insurance Certificate Form
2. แบบฟอร์มงานหนังสือเดินทาง (Passport Application Forms)
    คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)
    บันทึกการสอบสวน (Investigation Form)
    การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document)
    คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (กงสุลสัญจร)
3. แบบฟอร์มงานนิติกรณ์และรับรองเอกสาร (Legalization Forms)
    Legalization Form (English)
    คำร้องนิติกรณ์
    รับรองลายมือชื่อ (Notary Public for Signature)
    หนังสือมอบอำนาจทั่วไป (Power of Attorney)
    หนังสือมอบอำนาจที่ดิน
    หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับจดทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว)
    หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับย้ายชื่อออกจากทะเบียนกลาง)
    หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง (Letter of Consent)
    บันทึกข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุล (Agreement for Joint Surname)
    หนังสือแสดงความยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
    แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
4. แบบฟอร์มงานทะเบียนครอบครัว (Registration Forms)
    คำร้องนิติกรณ์สำหรับขอสูติบัตร
    แบบฟอร์มสูติบัตร
    บันทึกสอบปากคำ กรณีขอสูติบัตรไทยให้บุตรซึ่งได้รับสัญชาติไทยย้อนหลัง (เกิดก่อนปี พ.ศ.2535)
    คำร้องนิติกรณ์สำหรับขอมรณบัตร
    แบบฟอร์มมรณบัตร
5. แบบฟอร์มแปลเอกสาร (Translation Forms)
    สูติบัตร ท.ร.1 ตอน 1
    สูติบัตร ท.ร.19 ตอน 1
    สูติบัตร ท.ร.19 ตอน 4
    บัตรประจำตัวประชาชน แบบที่ 1
    บัตรประจำตัวประชาชน แบบที่ 2
    บัตรประจำตัวประชาชน แบบที่ 3
    แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ท.ร.14/1
    แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ท.ร.14/2
    ทะเบียนบ้าน ทร.14 แบบที่ 1
    ทะเบียนบ้าน ทร.14 แบบที่ 2
    สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ท.ร.14
    แบบสมรส คร.2 แบบที่ 1
    แบบสมรส คร.2 แบบที่ 2
    ใบสำคัญการสมรส คร.3
    ใบสำคัญการหย่า คร.7
    ทะเบียนหย่า คร.6
    ใบขับขี่ แบบที่ 1
    ใบขับขี่ แบบที่ 2
    มรณบัตร ท.ร.20 ตอน 1
    มรณบัตร ท.ร.4 ตอน 1
 
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.