หนังสือเดินทางชั่วคราว
ดูรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ที่ 
http://www.thaiconsulatechicago.org/uploads/TempPP.pdf
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.