จดทะเบียนสมรส

คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนสมรส

 1. ชายหรือหญิงต้องมีสัญชาติไทย
 2. ชายและหญิงมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์
 3. ชายหรือหญิงไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
 4. ชายหญิงไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน
 5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะทำการสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
 6. ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้
 7. หญิงที่สามีตาย หรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์ หรือมีคำสั่งศาลให้สมรสได้

หลักฐานและเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนสมรส

 1. กรอก คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
 2. หนังสือเดินทางไทย/บัตรประจำตัวประชาชนไทย ของคู่สมรส
 3. หนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีคู่หย่าเป็นชาวต่างชาติ)
 4. หนังสือให้ความยินยอม (กรณีผู้ร้องขอยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
 5. ใบสำคัญการหย่า หรือมรณบัตร (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและได้หย่า หรือคู่สมรสตาย)
 6. หนังสือรับรองสถานะภาพความเป็นโสด (กรณีผู้ขอจดทะเบียนสมรสเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่คนสัญชาติไทย)

หมายเหตุ  การจดทะเบียนสมรสไม่เสียค่าธรรมเนียม 

เพื่อความสะดวกของท่าน  กรุณาส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบมาล่วงหน้าทางไปรษณีย์ และโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะมาจดทะเบียนสมรส หากมีข้อสงสัยในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ขอให้โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนสมรส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ในวันและเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์ (312) 664–3129 ต่อ 109

 ♦ ต้องการทราบข้อมูลการจดทะเบียนสมรสของมลรัฐอิลลินอยส์ [ กดตรงนี้ ]

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.