จดทะเบียนหย่า

คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนหย่า

  • คู่หย่าแสดงความยินยอมที่จะจดทะเบียนหย่า
  • คู่หย่าต้องมาลงนามต่อหน้านายทะเบียน

หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนหย่า

  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริง ทั้ง  2 ฉบับ 
  • กรอก  คำร้องขอจดทะเบียนหย่าและบันทึกข้อตกลงการหย่า
  • หนังสือเดินทางไทย/บัตรประจำตัวประชาชนไทย ของคู่หย่า 
  • หนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีคู่หย่าเป็นชาวต่างชาติ)
  • คำพิพากษาหรือคำสั่งศาล (กรณีหย่าโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ผู้ร้องต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อนายทะเบียนด้วย)

หมายเหตุ  การจดทะเบียนหย่าไม่เสียค่าธรรมเนียม 

เพื่อความสะดวกกรุณาส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบมาล่วงหน้าทางไปรษณีย์ และโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะมาจดทะเบียนหย่า หากมีข้อสงสัยในการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ขอให้โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนหย่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ในวันและเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์ (312) 664–3129 ต่อ 109

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.