บัตรประจำตัวประชาชนไทย

การทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ

              
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556  สำหรับคนไทยที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนแล้ว และมีความประสงค์ที่จะทำบัตรประชาชนใหม่มาขอรับบริการได้ที่สถานกงสุลฯ
ในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.


  • ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ
  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่ประสงค์ที่จะทำบัตรใหม่เนื่องจากบัตรหมดอายุ ชำรุด หรือสูญหาย
  2. มีบัตรประชาชนอยู่แล้ว แต่ประสงค์จะขอแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
  3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
  4. มีข้อมูลการขอมีบัตรในระบบฐานข้อมูลบัตร และข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตร และต้องการมีบัตรครั้งแรก หรือ เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ไม่มีข้อมูลการขอมีบัตรในระบบฐานข้อมูลบัตร หรือข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จะต้องไปยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่ประเทศไทยเท่านั้น

  • การยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศ

        ผู้ร้องต้องเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล  และบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายภาพและพิมพ์ลายนิ้วมือ) โดยผู้ร้องจะต้องกรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามตารางข้างล่างนี้ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  • หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประชาชนในต่างประเทศ

กรณี

หลักฐานที่ใช้

ค่าธรรมเนียม

1.  บัตรหมดอายุ

1.1     บัตรเดิม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

2.  บัตรสูญหาย

2.1     สำเนาบัตรเดิม (หากมี)

2.2     หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายที่ทางราชการไทยออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่

4 ดอลลาร์สหรัฐ

3.  บัตรชำรุด

3.1      บัตรเดิมที่ชำรุด

3.2      หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายที่ทางราชการไทยออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่

4 ดอลลาร์สหรัฐ

4. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร

4.1      บัตรเดิม

4.2      หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่

4 ดอลลาร์สหรัฐ


FAQ (Frequently Asked Questions) ถาม-ตอบเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

ที่มา: http://www.consular.go.th/main/th/faq/7392

1.    การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไรอัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรใน  ประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนั้นเป็น ไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร ประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2555 กำหนดไว้ได้แก่ การออกบัตรในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้านหรือย้ายที่อยู่ (ตามมาตรา 6 จัตวา) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท ไม่ว่าจะทำบัตรในประเทศหรือต่างประเทศก็เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากัน ทั้งนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าว ให้เกิดความสอดคล้องกับเงื่อนไขและภาวการณ์ในปัจจุบัน

ดังนั้น ในขณะนี้ สถานเอกอัคราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จะกำหนดอัตราที่เหมาะสมให้ใกล้เคียงกับ อัตรา 20 บาท เช่น 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1 ยูโร เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บในเรื่องเงินทอน โดยรายได้จะโอนเข้าเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน  อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บในปัจจุบัน ถือเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับต้นทุนค่าวัสดุผลิตบัตรที่มีต้นทุนเฉลี่ย ประมาณ 150 บาทต่อใบ

2.    บัตรประจำตัวประชาชนที่ทำในต่างประเทศและที่ทำในประเทศไทยมีลักษณะตัวบัตรและมีระยะเวลาหมดอายุของบัตรเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

ตัวบัตรประจำตัวประชาชนไม่ว่าจะเป็นขนาด สี ลักษณะของบัตร หรือการพิมพ์รายการข้อมูลในบัตรเหมือนกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ทำในประเทศ ไทยทุกประการ และระยะเวลาหมดอายุของบัตรก็เหมือนกันคือ  มีอายุแปดปี นับแต่วันออกบัตร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

3.    ประชาชนสามารถรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศได้ในกรณีใดบ้าง

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 กำหนดให้ผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักรตามรายชื่อประเทศที่รัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ประกาศกำหนดสามารถยื่นคำขอได้เฉพาะ

1. กรณีขอมีบัตรใหม่ ได้แก่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ หรือกรณีบัตรเดิมสูญหาย หรือถูกทำลาย

2. กรณีขอเปลี่ยนบัตร ได้แก่ กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตรหรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง กรณีผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

สำหรับกรณีที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (ไม่เคยทำบัตร) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้หากประสงค์จะทำบัตรจะต้องมาดำเนินการ ยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น

4.    คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานานและไม่เคยทำบัตรประจำตัว ประชาชนมาก่อน จะทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศที่ตนเองพักอาศัยอยู่ได้หรือไม่

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 กำหนดให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะผู้เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้วเท่านั้น สำหรับผู้ยังไม่เคยทำบัตรมาก่อน ไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรได้ในต่างประเทศ หากจะทำบัตรต้องมาดำเนินการยื่นคำขอมีบัตรในประเทศไทย ทั้งนี้จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ประกอบที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้พร้อมพยานบุคคล ไปติดต่อขอทำบัตรได้ในท้องที่ที่ตนเองเกิดหรือในท้องที่ที่ตนเองมีภูมิลำเนา อยู่ในปัจจุบัน

สาเหตุที่ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการในต่างประเทศได้ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบหลักฐานและ/หรือพยานบุคคล รวมทั้งเกี่ยวข้องกับระเบียบ/ข้อกฎหมายหลายข้อที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้แน่นอนว่าการออกบัตรประจำตัวประชาชนนั้นถูกต้องตรงกับบุคคลที่ยื่น ขอมีบัตร

5.    ทราบว่าผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางไม่สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน โดยปกติแล้วจะต้องแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) เข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราวสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศ มิฉะนั้นอาจจะถูกนำชื่อไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง โดยสำนักทะเบียนแต่ละแห่งจะกำหนดให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวสำหรับลงรายการของ บุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศสำนักทะเบียนละ 1 แห่ง [ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร 2535 ข้อ 87]  ซึ่งผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราวดังกล่าว จะมีสิทธิขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศได้

อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทยได้อนุโลมให้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ที่ยังไม่ได้โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราวสามารถต่ออายุบัตรฯ ในต่างประเทศได้ก่อน แต่ขอให้ สอท./สกญ. แนบเอกสารที่เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎรให้ผู้ร้องพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรในภายหลัง เช่น ผู้ยื่นขอทำบัตรอาจดำเนินการเองในการโอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านชั่วคราวสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศได้ [ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 5) 2551 ข้อ 96/2] กรณีหากยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้มอบอำนาจขอโอนย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน ชั่วคราวแทน

"สำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง จะไม่สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศได้ ขอให้ติดต่อสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางไปเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราวสำหรับคน ที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยดำเนินการด้วยตนเองหรือสามารถมอบอำนาจบุคคลอื่นดำเนินการแทน"

**หากมีข้อสงสัย ขอให้โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ในวันและเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์ (312) 664–3129 ต่อ 110บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.