ประมาณการระยะเวลาในการให้บริการ
  • การออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ การออกหนังสือเดินทางชั่วคราวและหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
  • การรับรองเอกสารต่าง ๆ ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ
  • การออกสูติบัตรและมรณบัตร ใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ
  • การจดทะเบียนครอบครัว ได้แก่ สมรส หย่า ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 1 วัน (ต้องนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมหลักฐานเอกสารมาให้พร้อม)
  • การตรวจลงตรา(วีซ่า) ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ

หมายเหตุ

  • ระยะเวลาข้างต้นเป็นประมาณการเวลาขั้นต่ำในกรณีผู้ร้องยื่นคำร้องด้วยตนเองโดยมีคำร้องและเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์
  • สกญ. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ร้อง คำร้องและเอกสารที่ไม่ครบถ้วนอาจทำให้ระยะเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้น
  • วันที่รับคำร้องไม่นับเป็น 1 วันทำการ
  • การบริการงานเอกสารที่สามารถดำเนินการได้ทางไปรษณีย์ ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ไม่นับรวมเวลารับ/ส่งทางไปรษณีย์
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.