หนังสือเดินทาง
 1. การยื่นคำร้อง
 2. หลักฐานประกอบ
 3. ค่าธรรมเนียม
 4. การรับเล่ม
 5. การเปลี่ยนนามสกุลในการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 6. การแก้ไขข้อมูลในหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 7. การขอหนังสือเดินทางสำหรับเด็กเกิดใหม่
 8. หนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย
 9. การขอหนังสือเดินทางของพระภิกษุในต่างประเทศ
 10. การต่ออายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 11. ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง e-passport
 12. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement - SLA)

การยื่นคำร้อง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งท่านไม่สามารถทำทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือ)


back to top
หลักฐานประกอบ

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไป มีดังต่อไปนี้
 1. หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก 

back to top

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 5 ปี
ค่าธรรมเนียม 55 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 10 ปี 
สถานกงสุลใหญ่ฯ รับเป็น Money Order หรือ Cashier's Check จากธนาคารเท่านั้น  สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Chicago (ไม่รับเงินสด)


back to top

การรับเล่ม

ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะจัดส่งหนังสือเดินทางให้ท่านทางไปรษณีย์เท่านั้น

ค่าจัดส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์  ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น จำนวน  $9  Priority mail (ชิคาโกหรือเมืองใกล้เคียง) และ  $28  Express mail (สำหรับท่านที่อยู่ต่างรัฐ)  กรุณาเตรียมเงินสดมาให้พอดี  สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบ การสูญหายในการจัดส่งทางไปรษณีย์
back to top

การเปลี่ยนนามสกุลในการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ผู้ร้องจะต้องใช้ชื่อและนามสกุลให้ตรงตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนบ้าน) โดยจะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูล เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ในหนังสือเดินทาง

หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนนามสกุลในหนังสือเดินทางเนื่องจากการสมรสหรือการหย่าร้าง ท่านต้องไปแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวในทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชนที่สำนักทะเบียนในประเทศไทยก่อน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้

 1. จัดทำคำแปลเอกสารใบทะเบียนสมรสหรือใบทะเบียนหย่าเป็นภาษาไทย โดยยื่นต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอรับรองคำแปลเอกสาร (สถานกงสุลใหญ่ ฯ ไม่รับแปลเอกสาร ท่านสามารถให้ผู้ที่มีความชำนาญด้านการแปลจัดทำให้ท่าน เช่นศูนย์แปลต่างๆ เป็นต้น)
 2. ทำหนังสือบันทึกข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุลสามี (โดยสามีให้ความยินยอมใช้ชื่อสกุลร่วม) ท่านสามารถทำหนังสือฉบับนี้ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แล้วนำไปยื่นเพื่อขอแก้ไขในทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนที่สำนักทะเบียนในประเทศไทยด้วยตนเอง
 3. หากท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศไทยด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการแทนได้ โดยติดต่อขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่าน
 4. เอกสารแปลฉบับดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองอีกครั้งหนึ่งจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถ. แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ก่อนที่ท่านจะนำไปยื่น ณ สำนักทะเบียนที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่
เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการข้างต้น มีดังต่อไปนี้
back to top

การแก้ไขข้อมูลในหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูล เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ของผู้ถือหนังสือเดินทางในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ก่อนยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรในประเทศไทยให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก่อน หากผู้ร้องได้ทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอกนิกส์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎรในภายหลังหรือจะประสงค์ให้ข้อมูลทะเบียนราษฎรตรงกับข้อมูลใน Microchip ในหนังสือเดินทาง ผู้ร้องฯ จะต้องทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่เท่านั้น

ในการนี้ หากผู้ร้องฯ ไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยด้วยตนเอง ก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการแทนได้ โดยติดต่อขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ฯ


back to top

การขอหนังสือเดินทางสำหรับเด็กเกิดใหม่

บิดาและมารดาของเด็กต้องยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบดังนี้

 1. คำร้องขอหนังสือเดินทาง
 2. สูติบัตรไทยของเด็ก สำหรับเด็กที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาและยังมิได้ทำสูติบัตรไทย บิดา-มารดาจะต้องติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอสูติบัตรไทยก่อนที่จะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (สูติบัตรไทยใช้เวลาทำประมาณ 7-10 วันทำการ สามารถทำล่วงหน้าทางไปรษณีย์ได้)
 3. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาจำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา
 5. ค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 5 ปี เป็น Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Chicago

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เด็ก  บิดาและมารดาจะต้องมาแสดงตนพร้อมเด็ก เพื่อร่วมลงนามในสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศในแบบคำร้อง โดยบิดาและมารดา จะต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานแสดงความเกี่ยวพัน และการมีอำนาจปกครองเด็ก

ในกรณีบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ไม่สามารถมาแสดงตนพร้อมกันได้ ให้ผู้ที่ไม่สามารถมาแสดงตน ดำเนินการ ดังนี้
 1. คำร้องนิติกรณ์
 2. หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม (สำหรับการทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) 
 3. สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุการใช้งานอย่างละ 1 ฉบับ
 4. ค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Chicago
หากบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ไม่สามารถมาแสดงตนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ เนื่องจากมีพำนักอยู่ที่ประเทศไทย ให้ติดต่อทำหนังสือแสดงความยินยอมฯ ที่อำเภอ, สำนักงานเขตฯ หรือที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • กรณี บิดา มารดา ของเด็กหย่าร้าง จะต้องแสดงหลักฐานทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาล ซึ่งระบุว่าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดา หรือ มารดา
 • กรณี บิดา หรือ มารดา ของเด็กเสียชีวิต จะต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตร

back to top

หนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย

ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ขอให้ท่านรีบดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่ และขอรับใบแจ้งความ (Full Police Report) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) เล่มใหม่

การออกหนังสือเดินทางแทนเล่มที่สูญหาย : สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งยกเลิกหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ที่สูญหาย) และจะออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารสำคัญที่ท่านจะต้องใช้ประกอบเพิ่มเติม ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายนี้ ได้แก่

เอกสาร / หลักฐานประกอบ :

 1. คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)
 2. บันทึกการสอบสวน
 3. ใบรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ
 4. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 6. ค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 5 ปี หรือ 55 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 10 ปี เป็น Money Order หรือ Cashier's Check จากธนาคารเท่านั้น สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Chicago

back to top

การขอหนังสือเดินทางของพระภิกษุในต่างประเทศ

พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาต้องยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบดังนี้

 • คำร้องขอหนังสือเดินทาง (การกรอกคำนำหน้านามในคำร้อง ให้แสดงสถานะที่ถูกต้องของพระภิกษุด้วย)
 • ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
 • สำเนาทะเบียนบ้านวัด
 • สำเนาใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง
 • เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ (หนังสืออนุมัติจากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรหรือ ศ.ต.ภ.)

back to top

การต่ออายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีการต่ออายุ ท่านต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ด้วยตนเอง ทุกๆ 5 ปี หรือ 10 ปี


back to top

ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง e-passport

ให้บริการแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น  โดยสามารถทำการนัดหมายได้ที่

https://www.thaiconsulatechicago.org/pages-onlineappointment.html

ในวันรับบริการ (วันนัดหมาย)

1. รอการเรียกจากเจ้าหน้าที่

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม

3. เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูล

4. ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง

5. ผู้ร้องสแกนลายนิ้วมือ ด้วยนิ้ว 4 นิ้วข้างขวาและ 4 นิ้วข้างซ้าย และนิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้าง

6. ถ่ายรูปผู้ร้อง

7. แสกนม่านตาผู้ร้อง

8. ผู้ร้องเซ็นชื่อ (ลายเซ็นจะปรากฏในหนังสือเดินทาง)

9. สแกนเอกสารประกอบคำร้อง

10. ผู้ร้องเซ็นชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง

11. ผู้ร้องรับใบเสร็จ การชำระเงิน

 


back to top

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement - SLA) -ของงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.