วิธีการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกคือ
Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota และ Wisconsin

เอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้ มีดังนี้
 • ผู้ขอผ่อนผันจะต้องแนบหนังสือรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบัน พร้อมคำแปลภาษาไทยทั้งฉบับ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
  1. กำลังศึกษาวิชาอะไร (Name of Program of Study) ณ สถานศึกษาใด (Name of Institute) ตั้งอยู่ที่ไหน
  2. เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission) และคาดว่า จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด (Date of Graduation)
  3. วิชาที่ศึกษาอยู่ในระดับใด (Degree) ภาควิชาเอกอะไร (Major)
  4. คำแปลต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย และผู้แปลต้องลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง
  5. ค่าธรรมเนียมการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษาฉบับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ (รับเฉพาะ Money Order หรือ Cashier's Check เท่านั้น)
 • คำร้องนิติกรณ์สำหรับใช้ในการรับรองคำแปล 1 ฉบับ
 • แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด / สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด / สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9)
 • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) หากมี
 • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ติดต่อกรณีเอกสารไม่ครบ
 • กรุณาแนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากรให้เพียงพอ หรือซอง prepaid USPS Priority Mail เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ส่งเอกสารคืนท่านต่อไป
 • ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ (กรณียื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)

หมายเหตุ : การให้บริการรับรองการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ให้บริการทางไปรษณีย์เท่านั้น และ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ในทุกกรณี

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.