วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดรับนัดหมายออนไลน์ การบริการหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย เป็นกรณีพิเศษ
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.