ประวัติสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เพื่อให้บริการด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยในนครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์  และมลรัฐใกล้เคียงซึ่งมีจำนวนหลายหมื่นคน โดยให้แต่งตั้งข้าราชการมาดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่อาชีพสืบแทนนาย Laurin H. Healy อดีตทหารเรือในสงครามโลกครั้งที่ 2 และผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ Chicago Daily News ซึ่งรัฐบาลไทยเคยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962)

กระทรวงการต่างประเทศได้แต่งตั้งให้นายประนอม ก้องสมุทร ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกคนแรก โดยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เช่าพื้นที่เพื่อเปิดสำนักงานแห่งแรก ณ อาคารเลขที่ 35 E. Wacker Drive, ห้อง 1234 นคร Chicago, มลรัฐ Illinois และมีเขตกงสุลในเขตตะวันตกกลาง (Mid West) ของสหรัฐอเมริกาครอบคลุม 7 มลรัฐ คือ เคนทักกี มิชิแกน มิสซูรี วิสคอนซิน อินเดียน่า อิลลินอยส์ และ ไอโอว่า

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดซื้ออาคารสำนักงานสถานกงสุลใหญ่ฯ แห่งใหม่ ณ อาคารเลขที่ 700 N. Rush Street, นคร Chicago, มลรัฐ Illinois ซึ่งตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของนครชิคาโก โดยมี ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น) เป็นผู้เปิดสำนักงานฯ เมื่อปีพ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) และมีนายพิชัย พงษ์แพทย์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ ในขณะนั้น

ปัจจุบัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกเปิดให้บริการด้านกงสุลครบทุกด้าน คือ การออกหนังสือเดินทาง การตรวจลงตรา การรับรองเอกสาร ทะเบียนราษฎร์ (แจ้งเกิด แจ้งตาย จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า) และบัตรประจำตัวประชาชน โดยเปิดทำการตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและท้องถิ่น และได้ขยายเขตกงสุลครอบคลุมถึง 14 มลรัฐในเขต Mid West ได้แก่ อาร์คันซอ อิลลินอยส์ อินเดียน่า ไอโอวา แคนซัส เคนทักกี มิชิแกน มินนิโซตา เนแบรสกา นอร์ท ดาโคตา โอคลาโฮมา มิสซูรี เซาท์ ดาโคตา และ วิสคอนซิน โดยได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรไปให้บริการประชาชนในมลรัฐต่างๆ ปีละ 7 ครั้ง

สรุปความเป็นมาและรายชื่อของกงสุลใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบัน

ปี 2505 (1962) Mr. Laurin H. Healy ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์
ปี 2522 (1979) นายประนอม ก้องสมุทร ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ โดยเปิดสำนักงานอยู่ที่
35 E. Wacker Drive, Suite 1234, Chicago, IL 60601
ปี 2523 (1980) นายสุเมศร ศิริมงคล ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
ปี 2524 (1981) นายเชย ซื่อตรง ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
ปี 2527 (1984) จัดซื้อบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในย่าน Wilmette, IL 60091
ปี 2528 (1985) นายนิพนธ์ สถาพร  ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
ปี 2531 (1988) นายปรีดา อภิรัตน์  ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
ปี 2535 (1992) นายสุปรีด์ โชติกะพุกกะณะ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
ปี 2537 (1994) นายพิชัย พงษ์แพทย์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
ปี 2540-41 (1997-98) จัดซื้อ และได้ย้ายที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ
ในปัจจุบัน 700 N. Rush St, Chicago, IL 60611
ปี 2542 (1999) นายกาศิวัฒน์ ปะรักกะมานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
ปี 2546 (2003) นายเชต ธีระพัฒนะ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
ปี 2550 (2007) นายณรงค์ ศศิธร ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
ปี 2555 (2012) นายทรงพล สุขจันทร์  ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
ปี 2559 (2016) นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
ปี 2562 - ปัจจุบัน นายพิษณุ โสภณ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่
เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.