รายชื่อข้าราชการและหน่วยงานไทย ณ นครชิคาโก
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
นายพิษณุ โสภณ
Mr. Pisanu Sobhon
กงสุลใหญ่
Consul General
นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ
Miss Siriporn Tantipanyathep
รองกงสุลใหญ่
Deputy Consul General
นางอุไรวรรณ กูร์โตด์
Mrs. Uraiwan Courtaud
กงสุล
Consul
นางสาวสิริกร ขจรคำ
Miss Sirikorn Khajornkam
รองกงสุล
Vice Consul
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก
นางสาวอุษาศรี เขียวระยับ
Miss Usasri Kheorayab
กงสุล (ฝ่ายพาณิชย์)
Consul (Commercial)
เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.