รับรองคำแปล
สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก คือ
Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota และ Wisconsin

 • คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
 • เอกสารราชการไทยให้แนบเอกสารต้นฉบับที่ใช้แปลมาพร้อมกับคำแปล  กรณีต้นฉบับเป็นสำเนา ต้องเป็นสำเนาต้นฉบับที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยราชการไทยแล้วเท่านั้น
 • คำแปลต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งต้องมีสำเนาคำแปล 1 ชุด  และผู้แปลต้องลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง [ดูคำแนะนำการแปลเอกสาร]
 • ค่าธรรมเนียมการรับรองคำแปลเอกสาร ฉบับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ (รับเฉพาะ Money Order หรือ Cashier's Check เท่านั้น) โดยสั่งจ่าย "The Royal Thai Consulate-General, Chicago"
 • กรุณาแนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากรให้เพียงพอ หรือ ซอง prepaid USPS Priority Mail/ UPS/ FedEx (Domestic Shipping Services only) เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้จัดส่งเอกสารคืนท่านต่อไป
 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 5 วันทำการ (กรณียื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)
คำแนะนำการแปลเอกสาร
 • การแปลเอกสาร ผู้แปลจะตัดทอนข้อความหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆเข้าไปไม่ได้ ยกเว้นการแปลสำเนาทะเบียนบ้าน อาจเลือกแปลเฉพาะบุคคลได้
 • ชื่อตัวและชื่อสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตรงตามหนังสือเดินทาง
 • หากผู้แปลไม่สามารถอ่านลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ลงนามได้ ให้แปลว่า "Illegible"
 • หากเอกสารมีการบันทึก หรือแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องแปลส่วนที่บันทึกหรือแก้ไขนั้นด้วย
 • ผู้แปลเอกสารต้องลงนามรับรองคำแปลที่ได้แปล ดังนี้

คำแปลภาษาอังกฤษ


Certified correct translation
-- Signature of translator --
(Name in print)
Translator
Date :


คำแปลภาษาไทย

                                                               รับรองคำแปลถูกต้อง
                                                                 -- ลายมือชื่อ --
                                                                  (ชื่อ นามสกุล)
                                                                       ผู้แปล
                                                           วันที่ .........................


หมายเหตุ :  การให้บริการรับรองคำแปลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
(Covid-19) ให้บริการทางไปรษณีย์เท่านั้น และ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ในทุกกรณี

หมายเหตุ : สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับแปลเอกสาร

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.