หนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพคนไทยและบุคคลต่างด้าว
สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกคือ Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota และ Wisconsin
  • กรณีคนไทยต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานดังกล่าว ทั้งนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับรองสำเนาถูกต้องอีกชั้นพร้อมตราประทับ (โดยไม่มีค่าธรรมเนียม)
  • กรณีบุคคลต่างด้าวต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการของประเทศตน เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานดังกล่าว และต้องดำเนินการดังนี้
    1. นำหลักฐานไปรับรองจากเจ้าหน้าที่ Notary Public และเจ้าหน้าที่ Secretary of State ของรัฐนั้น
    2. หลังจากนั้นนำหลักฐานไปรับรองจาก Office of Authentications, U.S. Department of State
    3. หลังจากหลักฐานผ่านการรับรองจาก U.S. Department of State แล้วจึงมาขอรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น Money Order เท่านั้น สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Chicago
  • สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพพร้อมหลักฐานดังกล่าว และจะจัดส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมต่อไป
  • ผู้รับเงินบำนาญชราภาพคนไทยและบุคคลต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานให้แก่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อรับรองการมีชีวิตอยู่
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.