หนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่
สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก คือ Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota และ Wisconsin
  • ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องและแสดงตัวที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เท่านั้น*
  • แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
  • นำหลักฐานเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ
  • รูปถ่ายสีขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อแขน ไม่ใส่แว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย
  • ค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น Money Order หรือ Cashier'check เท่านั้น (ไม่รับเช็คส่วนตัว) โดยสั่งจ่าย "The Royal Thai Consulate-General, Chicago"
  • ค่าส่งแบบ Priority Mail 9 ดอลลาร์สหรัฐฯ (เงินสด)
  • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 5 วันทำการ


หมายเหตุ: สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ในทุกกรณี
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.