การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินและเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน

การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน Emergency Passport (EP)

การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน Emergency Travel Document (ETD)

1. หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (EP) และเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) ออกให้กับบุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหาย หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ  โดยมีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน และ ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน  โดยหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (EP) และเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) อาจจะไม่สามารถใช้เดินทางต่อไปประเทศอื่นได้  เนื่องจากไม่มีไมโครชิพ

2. ท่านสามารถยื่นคำร้องขอได้  2 ช่องทาง

          2.1   หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (EP) มีอายุการใช้งาน 1 ปี  ใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียว
                  เท่านั้น  ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น  ไม่สามารถทำทางไปรษณีย์ได้   
                 โดยใช้เวลา 5 วันทำการ   สามารถนัดหมายขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ที่
                  อีเมล  passport.chi@mfa.go.th

          2.2   เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD)  มีอายุการใช้งาน 30 วัน  ใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้เพียง
                  ครั้งเดียวเท่านั้น  สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ 
                  โดยใช้เวลา 5  วันทำการ (ไม่นับระยะเวลาการส่งทางไปรษณีย์)

3. เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (EP) และเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) ได้แก่

          3.1  คำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (EP) และเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) 2 ชุด (ท่านสามารถ
                 กรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด) และสำหรับผู้ยื่นคำร้องเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD)
                 ทางไปรษณีย์  ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public

          3.2  บันทึกการสอบสวน  2  ชุด (ท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด)

          3.3  หนังสือชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน

          3.4  สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน  2  ชุด

          3.5  สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน  2  ชุด

          3.6  ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 1 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย)

   3.7  รูปถ่ายสีขนาด  2 x 2 นิ้ว  จำนวน  2 รูป  โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ 
          สวมเสื้อมีแขน  ไม่ใส่แว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง  ยิ้มไม่เห็นฟัน  ฉากหลังสีขาว 
          ติดคำร้องทั้ง  2 ชุด  มาให้เรียบร้อย   

   3.8   หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (EP) ค่าธรรมเนียม $8.00  ชำระโดย Money Order/Cashier’s Check 
           สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General

      เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD)  ไม่มีค่าธรรมเนียม

 4.  การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ สำหรับเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD)

          4.1  ผู้ร้อง และ/หรือผู้ให้ความยินยอมจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรอง
                 ลายมือชื่อของบุคคลนั้นๆ  ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์

  4.2  กรุณาจัดเอกสารทั้งหมดแบ่งเป็น 2 ชุด  และเรียงลำดับเอกสารดังนี้                          

- ใบคำร้อง (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)

- สำเนาหนังสือเดินทาง

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

- บันทึกการสอบสวน

- หนังสือชี้แจงเหตุผลในการเดินทางกลับประเทศไทยด่วน

- สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน

- ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย)

         4.3  ในซองไปรษณีย์  ที่ท่านส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกอบด้วย

                 - เอกสารทั้งหมดที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว  จำนวน  2  ชุด

                 - หนังสือเดินทางฉบับจริง

                 - Money Order/Cashier’s Check จำนวน $28.00 
                    สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General เป็นค่าจัดส่งแบบ Express Mail

         4.4  ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ (Express Mail)

Royal Thai Consulate General, Chicago
Attn:  Passport Section
700 N. Rush Street
Chicago,  IL 60611-2504

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ดูแลและรับผิดชอบตามถิ่นพำนักที่ท่านอยู่ในพื้นที่รัฐ  ดังนี้

Arkansas,  Illinois,  Indiana,  Iowa,  Kansas,  Kentucky,  Michigan,  Minnesota, Missouri,  Nebraska,  North Dakota,  Oklahoma,  South Dakota,  Wisconsin

ก่อนส่งเอกสารมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ท่านสามารถอีเมลมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ ความถูกต้องของแบบฟอร์มและเอกสารประกอบก่อนได้ที่อีเมล passport.chi@mfa.go.th

5. วิธีการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในคำร้อง

หน้าที่ 1  คำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (EP) และ เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (ETD)

-  กรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงตามทะเบียนบ้านไทย หรือหลักฐานไทยที่แสดงสถานภาพล่าสุดและกรอกรายละเอียดในคำร้องเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและครบถ้วน

-  ลงลายมือชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (เป็นลายมือชื่อ ไม่ใช่ตัวพิมพ์) ในช่องมุมบนทั้ง 2 ช่อง  ให้อยู่ในกรอบ อย่าให้ชิดกรอบหรือทับเส้นดำ และให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ให้ลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทย หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน

-  ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายด้านล่างคำร้อง เป็นภาษาไทย  หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้ให้ลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน

หน้าที่ 2  สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของพี่ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

-  กรอกชื่อผู้เดินทาง (ผู้ร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน) และกรอกที่อยู่ในต่างประเทศ  พร้อม ลงลายมือชื่อในช่องที่ระบุ “ลงชื่อผู้เดินทาง” บริเวณด้านล่างของสัญญา

-  หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือผู้ไร้ความสามารถ ต้องให้ผู้มีอำนาจการปกครอง (บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย) ให้ความยินยอม  โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”

หน้าที่ 3  แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์ (เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ETD)

-  นำแบบฟอร์มนี้ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public  เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านส่งคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น

***** แบบฟอร์มหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (EP) และ เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (ETD) คลิกที่นี่ค่ะ ******

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.