ทะเบียนบ้าน
ข้อควรทราบเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน

- คนสัญชาติไทยที่อยู่ในต่างประเทศและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง จะต้องแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือทะเบียนธรรมดา (ท.ร. 14) ก่อน จึงจะทำหนังสือเดินทาง หรือลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชการอาณาจักรได้

- การแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนไปดำเนินแจ้งย้ายแทนได้

- การแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านธรรมดา (ท.ร. 14) ต้องไปดำเนินการแจ้งย้ายเข้าด้วยตนเองเท่านั้น (กรณีเป็นผู้เยาว์ บิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ต้องไปแจ้งด้วยตนเองพร้อมแสดงหลักฐานสูติบัตรและหนังสือเดินทางของผู้เยาว์)

-คนสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศประสงค์จะขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว เพื่อขอมีเลขประจำตัว 13 หลัก บิดามารดาของบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนไปดำเนินการแทนได้
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.