หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกคือ
Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota และ Wisconsin

ผู้ที่เคยมีถิ่นพำนักในประเทศไทยอาจขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Certificate of Criminal Clearance) ซึ่งออกให้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ โดยอาจยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง ณ สำนักงานตำรวจสันติบาล กรุงเทพมหานคร หรืออาจมอบอำนาจให้ตัวแทนไปทำการแทนก็ได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

1. กรณียื่นคำร้องขอด้วยตนเอง ณ สำนักงานตำรวจสันติบาล กรุงเทพมหานคร

ผู้ร้องอาจยื่นคำร้องขอได้ที่ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยผู้ร้องจะต้องนำเอกสารไปยื่น ดังนี้

 • หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (อย่างน้อยควรจะก่อนหมดอายุ 6 เดือน)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 • ใบสำคัญการสมรส / หย่า / (กรณีหญิงมีการสมรส/หย่า)
 • หลักฐานทางการทหารของชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 17-45 ปี (สด. 8, สด.9, สด.43 ใบ รด. หรือหนังสือผ่อนผันทหาร)
 • หนังสือ ส่งตัวขอตรวจสอบประวัติจากสถานทูต หรือเอกสารที่แสดงว่าได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากสถานทูตแล้ว ใบสมัครที่เจ้าหน้าที่สถานทูตได้รับเรื่องไว้แล้ว หรือเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง กรณีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบตามวัตถุประสงค์
  • กรณีไปทำงานด้วยตนเอง
  • กรณีไปทำงานผ่านบริษัทจัดหางาน หรือผ่านตัวแทนนายหน้า
  • กรณีไปทำงานบริษัทจัดส่งคนงานไปทำงานในสาขาต่างประเทศ 
  • กรณีไปทำงานบริษัทที่ไปรับงานในต่างประเทศ แล้วจัดส่งคนงานไปประจำประเทศนั้นๆ
  • กรณีศึกษาต่อ
  • กรณีขอมีถิ่นที่อยู่
  • กรณีสมรส
  • กรณีอื่นๆ
 • ชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • ยื่นใบคำร้องด้วยตนเองพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง
2. กรณียื่นคำร้องโดยมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทน ณ สำนักงานตำรวจสันติบาล

ผู้ยื่นแทนต้องยื่นเอกสารตามข้อ 1 พร้อมด้วยรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้วจำนวน 2 รูป แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ร้องจำนวน 2 แผ่น ซึ่งแบบพิมพ์ลายนิ้วมือดังกล่าวสามารถจัดพิมพ์ได้ที่สถานทีตำรวจท้องที่ของ ประเทศที่ผู้ร้องพำนักอยู่ โดยไม่ต้องผ่านการรับรองเอกสารและคำแปลจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ นั้น

3. กรณีคนต่างด้าวที่เคยพำนักอยู่ในประเทศไทย

คนต่างด้าวที่เคยพำนักอยู่ในประเทศไทย หากประสงค์จะให้ทางราชการไทยออกหนังสือรับรองความประพฤติ อาจยื่นคำร้องขอทางไปรษณีย์ส่งไปยังศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (อย่างน้อยควรจะก่อนหมดอายุ 6 เดือน)
 • เอกสารหรือหนังสือแสดงว่ากำลังทำงาน, เคยทำงาน, หรือเคยอยู่อาศัยในประเทศไทย
 • สำเนาหนังสือใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าวีซ่าไทยและประทับล่าสุดจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 • หนังสือ การขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสถานทูตโดยระบุวัตถุประสงค์ หรือเอกสารการสมัครวีซ่าจากสถานทูตที่เจ้าหน้าที่สถานทูตรับเรื่องไว้แล้ว
 • เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ได้แก่ เพื่อไปศึกษาต่อ เพื่อไปทำงาน เพื่อขอมีถิ่นที่อยู่ กรณีสมรส กรณีอื่นๆ
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ค่าธรรมเนียม 100 บาท ผ่าน Western Union
 • แผ่น พิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 แผ่น (สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆ หรือสถานีตำรวจในประเทศที่พำนักอยู่)
 • กรอกเอกสารในแบบคำร้อง โดยดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ www.pcscenter.sb.police.go.th 
 • ส่งใบคำร้องพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง
 • แนบ ซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องและจัดเตรียมค่าไปรษณีย์เพื่อจัดส่งกลับโดย ใช้เป็น international postage voucher จำนวน 7 ใบ ทั้งนี้ศูนย์บริการฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหายของเอกสารที่ไม่มีผู้มารับ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ ให้ท่านรีบดำเนินการแจ้งสถานที่อยู่แห่งใหม่ พร้อมจัดเตรียมซองจดหมายและค่าไปรษณีย์สำหรับจัดส่งกลับ มิฉะนั้นท่านจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอเอกสารใหม่
Police Clearance Certificate

Foreign applicants residing in Thailand or having previously worked or resided in Thailand, can apply for Thai Police Clearance Certificates at the Police Clearance Service Center, Special Branch, Royal Thai Police by mailing to the following address:

Police Clearance Service Center, Special Branch, Royal Thai Police

Building 24, Royal Thai Police Headquarters,
Rama 1, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

The office is open Monday to Friday (except public holidays) from
08.30 AM - 4.30 PM
Phone: (662) 205-2168, 205-2169
Fax: (662) 205-1295
Website : www.pcscenter.sb.police.go.th
E-mail: pcscenter@royalthaipolice.go.th


To apply for police clearance certificate for an applicant residing abroad only, please follow the procedure here.
back to top
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.