แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ของแผนกรับรองเอกสาร
    Legalization Application Form (English)
    คำร้องนิติกรณ์
    รับรองลายมือชื่อ (Notary Public for Signature)
    หนังสือมอบอำนาจทั่วไป (Power of Attorney)
    หนังสือมอบอำนาจที่ดิน
    หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับจดทะเบียนบันทึกฐานครอบครัว)
    หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับย้ายชื่อออกจากทะเบียนกลาง)
    หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม (สำหรับการทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์)
    หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง (Letter of Consent)
    บันทึกข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุล (Agreement for Joint Surname)
    หนังสือแสดงความยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
   แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ เพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.