ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล

 

                       อนุสนธิประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสถานกงสุลใหญ่ฯ 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556 นั้น

                       สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบ และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ดังนี้

                       1.      กำหนดการสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

                       วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2556  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                       เวลา 09.00 น.                ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายงานตัวที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

                       เวลา 09.30 – 12.00 น.    สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม สถานกงสุลใหญ่ฯ

                       ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบทุกรายปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบตามเอกสารแนบและให้ผู้เข้าสอบทุกราย รายงานตัวก่อนเข้าสอบในวันที่กำหนด โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสาร/หลักฐานยืนยันตัวบุคคล หากไม่ไปรายงานตัวและไม่นำเอกสารดังกล่าวไปแสดงภายในวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

                       2.      กำหนดการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

                       วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ www.thaiconsulatechicago.org

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2556

 

 (นายทรงพล  สุขจันทร์)

กงสุลใหญ่

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 11/2556 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล

วุฒิปริญญาตรี  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

 

                                                                   

เลขที่ประจำตัวสอบ

ชื่อ

 สกุล

1

นางสาวพรพิรุณ

ธัญญศรี

2

นายสาธิต

พงษ์มะลิ

3

นางณิชาภา

จันทโรจวงศ์

4

นายฐิติกันต์

ฐิติพฤฒิกุล

5

นางสาวธันยธร

คงคาลัย

6

นายนภดล

มนตรี

7

นายพงษ์พันธ์

กุญชร

8

นางสาวเค

อีวาตะ

 

************************************

 

 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

1. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ
2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสาร/หลักฐานยืนยันตัวบุคคลไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวไปแสดงในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
4. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลา แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
5. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าสัมภาระใดๆ เข้าไปในห้องสอบ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหายใดๆ
6. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
7. เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว ให้ออกไปจากบริเวณห้องสอบ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้คณะกรรมการดำเนินการสอบอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน

Attachment: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf

News
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.