เรื่อง การอนุญาตให้ต่ออายุหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปแบบเก่าให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

เรื่อง การอนุญาตให้ต่ออายุหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปแบบเก่าให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้มีประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 แจ้งกำหนดการให้บริการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่คนไทยในสหรัฐ ฯ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 นั้น

-เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสงค์จะต่ออายุหนังสือเดินทางซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อยู่หางไกลจากสถานกงสุลใหญ่ ฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ อีก 2 แห่ง (นครนิวยอร์ก และ นครลอสแอนเจลิส) กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้ออก " ระเบียบการะทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 " ซึ่งอนุญาตให้มีการต่ออายุหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปแบบเก่าสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

-การต่ออายุหนังสือเดินทางดังกล่าว หมายถึง การต่ออายุหนังสือเดินทางในหนังสือเดินทางรุ่นเก่า ซึ่งยังไม่เคยต่ออายุหนังสือเดินทางในเล่มมาก่อน และจะมีอายุการใช้งานต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือเดินทาง หรือมีอายุใช้งานได้ไม่เกินวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 หรืออีกนัยหนึ่งให้มีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 และไม่ใช่การออกเล่มใหม่เพื่อแทนเล่มเก่า

-เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการขอต่ออายุหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่ประสงค์จะขอต่ออายุ พร้อมสำเนาหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้อง และหน้าที่ 2 ที่ใช้ในการต่ออายุ จำนวน 2 ชุด

2. คำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด ( สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ที่ www.thaichicago.net)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ใช้แทนกันได้ตามนัยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 จำนวน 2 ชุด

4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป โดยมีลักษณะ ดังนี้
4.1 หน้าตรงไม่เห็นฟัน แต่งกายสุภาพ (สวมเสื้อมีแขน)
4.2 ไม่สวมหมวก --ไม่สวมแว่นตาสีเข้มหรือแว่นตาที่สะท้อนแสง
4.3 ฉากหลังสีขาว
4.4 เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่าย "สถานกงสุลใหญ่ ฯ จะไม่พิจารณารูปถ่ายที่ได้จากการสแกนภาพหรือการถ่ายเอกสาร"
5. ค่าธรรมเนียม 50 เหรียญสหรัฐ ฯ ชำระด้วยเงินสด หรือ Money Order หรือ Cashier Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Chicago.

* หากยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ โปรดดูที่หัวข้อ " การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์"  เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมทางเอกสารให้ครบถ้วนก่อนจัดส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ ฯ

สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่เป็นผู้เยาว์ มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสูติบัตร (ใบเกิด) ที่ทางราชการรับรองสำหรับผู้อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนกันได้ตามนัยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 สำหรับผู้ที่มีอายุในเกณฑ์ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา และของผู้เยาว์ ตามนัยพระราชบัญญัติ ฯ ในข้อ 1 จำนวน 2 ชุด
-สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
-สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดาที่ รับรองโดย Notary Public ว่า เป็นสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับจริงจำนวน 2 ชุด
-การให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
--บิดาและมารดา ต้องลงลายมือชื่อในแบบคำร้องที่ช่องให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทาง
-กรณีที่บิดาและมารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ " หนังสือให้ความยินยอม " ให้บุตรทำหรือต่ออายุหนังสือเดินทาง ผ่านทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (หากอาศัยอยู่ในกรุงเทพ ฯ ) หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ (หากอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด)
--หากบิดาหรือมารดาเสียชีวิต โปรดนำใบมรณบัตร พร้อมสำเนา 2 ชุด
--หากบิดาหรือมารดาเสียชีวิต โปรดนำใบมรณบัตร พร้อมสำเนา 2 ชุด
--หากบิดาและมารดา หย่าร้าง โปรดนำทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา 2 ชุด มาด้วย
--หากบิดาและมารดา มิได้จดทะเบียนสมรส และบุตรอยู่กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะด้องนำหนังสือแสดงอำนาจปกครองบุตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และกรอกบันทึกสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย

หมายเหตุ

-กรณีหนังสือเดินทางขาดอายุเกิน 1 ปี ต้องมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1.คำร้องนิติกรณ์ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 2 ฉบับ
2. บันทึกการสอบสวนที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 2 ชุด

-กรณีขอเปลี่ยนนามสกุล (จากการสมรสหรือการหย่า) ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. คำร้องนิติกรณ์ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 2 ฉบับ
2. ค่าธรรมเนียมการรับรองการขอนิติกรณ์ 5 เหรียญสหรัฐ ฯ
3.ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด (หากยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ โปรดส่งสำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนการหย่าจำนวน 2 ฉบับที่รับรองโดย Notary Public ว่าเป็นสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับมาพร้อมคำร้องด้วย และในกรณีที่เป็นทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าออกให้ส่วนราชการจากประเทศไทย ขอให้ส่งต้นฉบับมาแทน)

-เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขอต่ออายุหนังสือเดินทางของท่านเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่กำหนดให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมายื่นคำร้องกับสถานกงสุลใหญ่ ฯ หรือก่อนส่งทางไปรษณีย์

การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการขอต่ออายุหนังสือเดินทาง

-คำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทางซึ่งผู้ร้อง และ/หรือผู้ให้ความยินยอมจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public จำนวน 2 ชุด ก่อนที่จะส่งทางไปรษณีย์ เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ ฯ ดำเนินการ -สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตัวอื่นที่ใช้แทนกันได้ตามนัยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 จำนวน 2 ชุด -รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. หน้าตรงไม่เห็นฟัน
2. แต่งกายสุภาพ (สวมเสื้อมีแขน)
3. ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้มหรือแว่นตาที่สะท้อนแสง
4. ฉากหลังสีขาว
5. เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่าย

" สถานกงสุลใหญ่ ฯ จะไม่พิจารณารูปถ่ายที่ได้จากการสแกนภาพหรือการถ่ายเอกสาร "

-หากผู้ร้องเป็นผู้เยาว์ ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในการขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง
-ค่าธรรมเนียม 50 เหรียญสหรัฐ ฯ ชำระด้วยเงินสด หรือ Money Order หรือ Cashier Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Chicago
-ส่งซองสำหรับส่งหนังสือเดินทางคืน ขอให้ใช้ซองของ Priority Mail และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน และโปรดติดแสตมป์บนซองราคา 5.00 เหรียญสหรัฐ ฯ ให้ครบถ้วน เพื่อส่งกลับทางไปรษณีย์แบบ Priority + Delivery Confirmation หรือถ้าต้องการส่งแบบด่วน ต้องใช้ซอง Express Mail จ่าหน้าซองใน Label ถึงตัวท่านเอง และติดแสตมป์ ราคา 14.40 เหรียญสหรัฐ ฯ (โปรดอย่าใช้ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนให้ท่าน ตามระเบียบของ US Postal Service)

 


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
28 ธันวาคม 2548


Bulletin Board
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.