การประชุมหารือผู้นำชุมชนไทย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 สถานกงสุลไทย ณ นครชิคาโก ได้เชิญผู้นำชุมชนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันมาหารือ ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดธัมมาราม ประเด็นหลักคือ ยังมีกิจกรรมอันใดอีกบ้างที่ชุมชุนไทยร่วมกับ สถานกงสุลฯ ควรจะให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงการที่มีชุมชนไทยในนครชิคาโกและในพื้นที่ใกล้เคียงยังคงประสบปัญหาในการดำรงชีวิต

ที่ประชุมประกอบด้วยผู้นำชุมชนไทยกว่า 45 คน ได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ 2 ข้อด้วยกันคือ

ประการที่ 1. ชุมชนไทยควรจะต้องผนึกกำลังกันมากกว่านี้ ซึ่งภายหลังจากการประชุมกัน ที่ประชุมเห็นว่าควรจะจัดองค์กรชุมชนไทยใหม่ โดยให้ นายก/ประธานสมาคมและชมรมต่างๆ ไปดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารในคณะสมาคมไทย ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้บอร์ดของสมาคมไทยรับเรื่องนี้ไปพิจารณาในรายละเอียด

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นพ้องว่าจำเป็นต้อง engage เยาวชนมาช่วยงานชุมชนไทยให้มากที่สุดเสียตั้งแต่ตอนนี้ ผู้ใหญ่ก็ต้องเปิดใจกว้างให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาทำงานและสนับสนุนอย่างเต็มที่

ประการที่ 2. สำหรับประเด็นเรื่องการช่วยเหลือคนไทยในการดำรงชีวิตที่ประชุมได้รับทราบความพยายามของศูนย์บริการชุมชนไทย (Thai Community Service Center) ที่จัดตั้งขึ้นมาปีเศษ ที่ประชุมเห็นว่าถึงเวลาที่จะมีการจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อให้กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มูลนิธิควรจะมีการจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย มีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือ เน้นการให้ความช่วยเหลือคนไทย

อีกประเด็นที่มีการพูดถึงคือการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ ในการช่วยคนไทยให้เข้าถึงสิทธิโอกาสและประโยชน์ที่หน่วยงานต่างๆ ของมลรัฐหรือของทาง city ต้องจัดหาให้แก่ประชนชน

การหารือครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกและที่ประชุมเห็นว่าควรที่จะพบปะกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันผลักดันแนวความคิดให้มีผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีกรอบเวลาที่ชัดเจน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอแจ้งผลให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบในเบื้องต้นมา ณ ที่นี้

News
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.