ปฏิทินกงสุลสัญจร

วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ หมายเหตุ
8 มี.ค. 2563 Oklahoma City Oklahoma Wat Sangharatanaram 5301 Foster Road,
Oklahoma City, OK 73129
Tel: (405) 677-4306
9.00 – 12.00 pm
1.00 – 3.00 pm
21 มี.ค. 2563 Lexington Kentucky Lexington Public Library,
Eastside Branch
3000 Blake James Dr,
Lexington, KY 40509
Tel: (859) 231-5500
เลื่อน (รอกำหนดวันใหม่)
19 เม.ย. 2563 Florissant Missouri Wat Phrasriratanaram 890 Lindsay Lane,
Florissant, MO 63031
Tel: (314) 839-3115
เลื่อน (รอกำหนดวันใหม่)
9 พ.ค. 2563 Troy Michigan Michigan State University,

Management Education Center (Room 106)

811 W. Square Lake Road,
Troy, MI 48098
เลื่อน (รอกำหนดวันใหม่)
13 มิ.ย. 2563 Kansas City Missouri Kansas City Public Library Plaza Branch Truman Forum Auditorium,
4801 Main St,
Kansas City, MO 64112
Contact Person:
Varaluck Slaughter
Tel: (816) 863-3265
Tel: (816) 380-2763
เลื่อน (รอกำหนดวันใหม่)
19 ก.ย. 2563 St. Louis Park Minnesota Wat Promwachirayan (Wat Thai of Minnesota) 2544 Highway 100 South,
St. Louis Park, MN 55416
Tel: (612) 605-7979
เลื่อน (รอกำหนดวันใหม่)
20 ก.ย. 2563 St. Louis Park Minnesota Wat Promwachirayan (Wat Thai of Minnesota) 2544 Highway 100 South,
St. Louis Park, MN 55416
Tel: (612) 605-7979
เลื่อน (รอกำหนดวันใหม่)


หมายเหตุ

วัน เวลาและสถานที่  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สถานกงสุลใหญ่ฯ จะยืนยันการให้บริการกงสุลสัญจร 1 เดือนล่วงหน้า  ขอให้ตรวจสอบการยืนยันจากเว็ปไซค์  www.thaiconsulatechicago.org   หัวข้อ  “กงสุลสัญจร” 

ก่อนเดินทางมารับบริการ และ Facebook page: Royal Thai Consulate - Chicago

การให้บริการมีดังนี้

1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางที่ต้องนำมา ได้แก่
     (1)  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
     (2)  บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือทะเบียนบ้าน
     (3)  ค่าธรรมเนียม US$35.00 Money Order / Cashier's Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General"
     (4)  เงินสด US$8.00 (USPS Priority Mail) เป็นค่าจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทางไปรษณีย์ (สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ : กรณีเด็กเกิดใหม่ / ผู้เยาว์ ทำหนังสือเดินทางเล่มแรก หากยังไม่มีบัตรประชาชนไทยหรือยังไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทย ให้ใช้สูติบัตรไทย หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดาและใบทะเบียนสมรส

                กรณีผู้เยาว์ ทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองเป็นต้นไป ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำหนังสือเดินทางได้

                ทั้งสองกรณี บิดาและมารดาต้องมาในวันรับบริการเพื่อลงชื่อยินยอมในการทำหนังสือเดินทาง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาในวันรับบริการได้โปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ล่วงหน้า


2.  การทำบัตรประชาชนไทย เฉพาะคนไทยที่เคยมีบัตรประชาชนมาแล้ว ซึ่งบัตรหมดอายุ สูญหาย ชำรุด หรือประสงค์จะแก้ไขข้อความในบัตร สำหรับคนไทยที่ยังไม่เคยทำบัตรประชาชนหรือไม่ปรากฏข้อมูลบนฐานข้อมูลบัตร หรือข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ต้องไปดำเนินเรื่องที่ประเทศไทย โดยเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาด้วย คือ บัตรประชาชนเก่าหรือสำเนาบัตรประชาชนเดิม (กรณีบัตรหาย) ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางไทย (ในกรณีประสงค์จะเปลี่ยนบัตร เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่มายื่นด้วย) และค่าธรรมเนียม 4 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะกรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด)

3.  การรับรองเอกสารนิติกรณ์ต่างๆ  เช่น  รับรองลายมือชื่อ  รับรองคำแปล  และการเปลี่ยนนามสกุล (การเปลี่ยนนามสกุลต้องนำใบทะเบียนสมรสไปแปลก่อนแล้วจึงให้สถานกงสุลใหญ่ฯ  รับรองคำแปล) ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร US $15.00  เป็น Money Order / Cashier’s Check สั่งจ่าย  “Royal Thai Consulate-General”

4.  การขอสูติบัตร มรณบัตร จดทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า

5.  การให้คำปรึกษาเรื่องกงสุลอื่นๆ

     ทั้งนี้ แบบคำร้อง และรายละเอียดต่างๆ หาได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่เว็ปไซค์ www.thaiconsulatechicago.org หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข (312) 664-3129 ต่อ 108, 109, 110, 111 ในวันและเวลาราชการ
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.