ปฏิทินกงสุลสัญจร

วันที่ เมือง รัฐ สถานที่ ที่อยู่ หมายเหตุ
25 ก.ย. 2564 St. Louis Park
(Minneapolis)
Minnesota วัดพรหมวชิรญาณ
Wat Promwachirayan
(Wat Thai of Minnesota)

***เปิดระบบลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับเมือง Minneapolis, MN ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้***

Wat Promwachirayan (Wat Thai of Minnesota)
2544 Highway 100 South,
St. Louis Park, MN 55416
Tel: (612) 605-7979
9.00 am – 12.00 pm
1.00 pm – 4.30 pm
26 ก.ย. 2564 St. Louis Park
(Minneapolis)
Minnesota วัดพรหมวชิรญาณ
Wat Promwachirayan (Wat Thai of Minnesota)

***เปิดระบบลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับเมือง Minneapolis, MN ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้***

Wat Promwachirayan (Wat Thai of Minnesota)
2544 Highway 100 South,
St. Louis Park, MN 55416
Tel: (612) 605-7979
9.00 am – 12.00 pm
1.00 pm – 4.30 pm


หมายเหตุ ให้บริการหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่นัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น

หมายเหตุ: วัน เวลาและสถานที่  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สถานกงสุลใหญ่ฯ จะยืนยันการให้บริการกงสุลสัญจร 1 เดือนล่วงหน้า  ขอให้ตรวจสอบการยืนยันจากเว็ปไซค์  www.thaiconsulatechicago.org   หัวข้อ  “กงสุลสัญจร” 

ก่อนเดินทางมารับบริการ และ Facebook page: Royal Thai Consulate - Chicago

การให้บริการมีดังนี้

1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางที่ต้องนำมา ได้แก่
     (1)  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
     (2)  บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือทะเบียนบ้าน
     (3)  ค่าธรรมเนียมจ่ายด้วย Money Order / Cashier's Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General"
            (3.1)  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป  อายุ 5 ปี   ค่าธรรมเนียม 37.00 ดอลลาร์สหรัฐ
            (3.2)  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป  อายุ 10 ปี  ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ
     (4)  เงินสด US$27.00 (Express Mail) เป็นค่าจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทางไปรษณีย์ (สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ :  (1)  กรณีเด็กเกิดใหม่ / ผู้เยาว์ ทำหนังสือเดินทางเล่มแรก หากยังไม่มีบัตรประชาชนไทยหรือยังไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทย ให้ใช้สูติบัตรไทย หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดา และใบทะเบียนสมรส

                (2)  กรณีผู้เยาว์ ทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองเป็นต้นไป ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำหนังสือเดินทางได้
ทั้งสองกรณี บิดาและมารดาต้องมาในวันรับบริการเพื่อลงชื่อยินยอมในการทำหนังสือเดินทาง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาในวันรับบริการได้โปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ล่วงหน้า

                (3)  บริการทำหนังสือเดินทาง อายุ 10 ปี  สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในวันนัดหมาย) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านประเทศไทย เท่านั้น

                (4)  การยื่นขอหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศ  ที่ผู้ร้องยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะสามารถทำหนังสือเดินทางที่มีอายุ  5 ปี เท่านั้น  เมื่อผู้ร้อง(ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) ได้ดำเนินการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปีได้

2.  การทำบัตรประชาชนไทย เฉพาะคนไทยที่เคยมีบัตรประชาชนมาแล้ว ซึ่งบัตรหมดอายุ สูญหาย ชำรุด หรือประสงค์จะแก้ไขข้อความในบัตร สำหรับคนไทยที่ยังไม่เคยทำบัตรประชาชนหรือไม่ปรากฏข้อมูลบนฐานข้อมูลบัตร หรือข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ต้องไปดำเนินเรื่องที่ประเทศไทย โดยเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาด้วย คือ บัตรประชาชนเก่าหรือสำเนาบัตรประชาชนเดิม (กรณีบัตรหาย) ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางไทย (ในกรณีประสงค์จะเปลี่ยนบัตร เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่มายื่นด้วย) และค่าธรรมเนียม 4 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะกรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด)

ทั้งนี้ การเปิดบริการข้อ 1 และ 2 สำหรับคนไทย ซึ่งต้องดำเนินการจองการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบนัดหมายออนไลน์บนเว็ปไซค์  www.thaiconsulatechicago.org  หัวข้อ  “กงสุลสัญจร”  

3.  การรับรองเอกสารนิติกรณ์ต่างๆ  เช่น  รับรองลายมือชื่อ  รับรองคำแปล  และการเปลี่ยนนามสกุล (การเปลี่ยนนามสกุลต้องนำใบทะเบียนสมรสไปแปลก่อนแล้วจึงให้สถานกงสุลใหญ่ฯ  รับรองคำแปล) ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร US $15.00  เป็น Money Order / Cashier’s Check สั่งจ่าย  “Royal Thai Consulate-General”

4.  การขอสูติบัตร มรณบัตร จดทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า

5.  การให้คำปรึกษาเรื่องกงสุลอื่นๆ

     ทั้งนี้ แบบคำร้อง และรายละเอียดต่างๆ หาได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่เว็ปไซค์ www.thaiconsulatechicago.org หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข (312) 664-3129 ต่อ 108, 109, 110, 111 ในวันและเวลาราชการ
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.