คำถามที่พบบ่อย

General FAQs

1. การทำหนังสือเดินทางต้องนัดหมายล่วงหน้าหรือไม่ครับ
• ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นครับ สามารถทำนัดหมายได้ ที่นี่
 
 
2. ผมได้ทำหนังสือเดินทางหาย หากจะขอทำเล่มใหม่จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
• ต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ หากมีสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าโปรดนำมาด้วยครับ  
     สามารถทำนัดหมายได้  ที่นี่
 
 
3. สามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยบัตรเครดิตหรือเช็คส่วนตัวได้หรือไม่ครับ
• ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเช็คส่วนตัวได้ครับ ต้องชำระ Money Order หรือ Cashier's Check ครับ
โดยสั่งจ่าย   Royal Thai Consulate-General  ครับ
 
 
4. หากมีความจำเป็นต้องรีบใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ มีวิธีการใดในการขอแบบเร่งด่วนบ้างครับ
• ไม่มีครับ  เพราะหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ต้องส่งไปผลิตที่ประเทศไทย โดยจะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ครับ
 
 
5. ต้องนำรูปถ่ายมาหรือไม่ ถ้าจะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
• ไม่ต้องครับ มาถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ครับ
 
 
6. ดิฉันมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนนามสกุล ในหนังสือเดินทางควรทำอย่างไรบ้างคะ
• นำทะเบียนสมรสที่จดในรัฐ ซึ่งอยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ ชิคาโก  ไปแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองการแปลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมทั้งทำหนังสือยินยอมจากคู่สมรสให้ใช้นามสกุล นำเอกสารทั้ง 2 อย่างไปขอแก้ไขในทะเบียนราษฏร์ที่ประเทศไทย (ที่เขตหรืออำเภอ) ครับ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
 
7. อยากทราบว่าทางสถานกงสุลใหญ่ฯ รับแปลเอกสารหรือไม่ครับ
• ทางสถานกงสุลใหญ่ฯไม่รับแปลเอกสารครับ แต่จะรับรองคำแปลให้เมื่อแปลเสร็จถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อฉบับ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
 
 
8. ผมต้องการจะให้รับรองเอกสารเรื่องที่ดินต้องทำอย่างไรบ้างครับ
• ต้องนำหนังสือมอบอำนาจจากกรมที่ดิน ที่กรอกรายละเอียดครบสมบูรณ์มาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯครับ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
 
 
9. ผมสามารถขอหนังสือเดินทางไทยให้แก่เด็กที่เกิดในสหรัฐได้หรือไม่ครับ
• เด็กจะต้องได้รับสูติบัตรไทยจากสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเพื่อยืนยันการมีสัญชาติไทย จากนั้นจึงจะขอทำหนังสือเดินทางไทยได้ครับ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
 
10. ผมจะนำลูกมาแจ้งเกิดพร้อมทั้งขอทำหนังสือเดินทางในวันเดียวกันได้หรือไม่ครับ
• ไม่ได้ครับ ขอให้แจ้งเกิดล่วงหน้าทางไปรษณีย์ก่อน  เมื่อได้รับสูติบัตรไทยแล้ว จึงสามารถนัดหมายมาทำหนังสือเดินทางได้ครับ
 
 
11. กรณีขอส่งหรือรับเอกสารทางไปรษณีย์เป็นอย่างไรครับ
• ผู้ติดต่อต้องชำระค่าไปรษณีย์เอง  สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบ การสูญหายในการจัดส่งทางไปรษณีย์ครับ
 
 
12. ค่าธรรมเนียมจ่ายแล้ว ขอคืนได้ไหมครับ
• ไม่สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมได้ในทุกกรณีครับ
 
 

VISA FAQs (English)

1. What is e-Visa stickerless?

The Royal Thai Embassy and Royal Thai Consulate-General in the United States is currently using a new e-Visa system which no longer required for e-Visa applicant to submit his/her passport and original supporting documents through mail/in-person.

After the e-Visa application has been approved, a confirmation e-mail will be sent to applicants. It is kindly requested to print a copy of the confirmation e-mail to present to airline and Thai Immigration officials to carry out checks when travelling to Thailand.

Currently, every visa can be requested through e-Visa portal except Thailand Elite visa.

 
 
2. What is the process of getting E-visa stickerless?

1. Check if you need a visa or not.

*If the purpose is for vacation and will stay less than 30 days in Thailand, U.S. passport holders don’t need a visa. This is called “VISA EXEMPTION“. (The period of stay can not be extended. )*

2. If you need a visa, you may apply for E-visa at www.thaievisa.go.th  
– If the visa application is approved, you will receive the visa through email
– If the Embassy needs more information / document, the Embassy will send a request email to the applicant

For more information regarding the E-visa, you may also check the webpage to see the Video User Manual (click hereor download the Manual here

 
 
3. What is the processing time for e-visa?
Many factors play a role in the visa processing times i.e. is your application is filled out correctly and accompanied by all needed documents, the order the visa application is received in comparison to other visa applications. However, you should see the updates on your visa application dashboard within 15 business days.  (To check status, please sign in to the www.thaievisa.go.th or read below)
 
 
4. How to check a visa status?

Due to the number of application, the embassy can not check status for each individuals.
The applicant must check their visa status through www.thaievisa.go.th (click here to see how to check the status online)

Note: The visa process starts when you upload all of the required documents to the Embassy.  After you submit all documents to the embassy, please expect up to 15 days for the visa status to be changed.

If the status is not changed, it is likely because your application is not complete or the  provided documents was not suffice. In the case that the embassy needs more information or documents, the embassy will send email to the applicant directly. Please check your email thoroughly by searching any email from thaievisa@mfa.go.th or visa@thaiembdc.org

 
 
5. Status is “Payment problem/ Pending payment”, What should I do?

If you successfully submitted the application in the system, the status  
should not be “pending payment” but must be “processing.

If the status of your application show pending payment, please pay first (see below or read instruction or watch the video manual for more information)

 
 
6.  Status is “request document” but I don’t know what is/are being requested, what should I do?

In the case that the embassy needs more information or documents, the embassy will send email to the applicant directly. 
Please check your email thoroughly by searching any email from thaievisa@mfa.go.th, including your Junk/Spam box.
 
 
7. Status is “delivered visa by email” but I can not find it

If the status show visa was being delivered but you can not find it in your email, you can also sign in to your account on Thai E-visa portal to download the document under E-visa dashboardSome device or web browser may not show the full page, please make sure that you scroll to the right or scroll down to see all information that may be hidden.

 
 
8. Do I still need to mail document to the Embassy or come in person?

No.


All visa applications must be submit through the e-Visa portal (https://thaievisa.go.th/). Please note that applicants are no longer required to mail anything to the Embassy and the Embassy does not accept walk-in or drop-off for the visa services at the moment. 
 
 
9. What type of visa should I apply for?
If you are not sure about the type of visa that  you may qualified for, please check the Thai Evisa website for more information.
 
 
10. The Embassy request Foreign Insurance Certificate but I am not sure where to get it

Certain type of visa (i.e. O-A, O-X, STV) required applicant to submit Foreign Insurance Certificate with three signatures from the Insurance Company. 

  • Foreign Insurance Certificate as stipulated by the Office of Insurance Commission and Health Insurance of Thailand, which must be completed, signed and stamped by the insurance company. The form can be downloaded here: Foreign Insurance Certificate Form


 A list of Thai insurance companies participating in the scheme can be found here: http://longstay.tgia.org

 
 
11. Validity of visa, Period of stay, Extension of stay what are they?

Validity of visa (or the date presented on your visa) refers to the period that travelers may use that visa to enter Thailand. This is not the permitted period of stay in Thailand which will be determined by the Immigration Officer at the port of entry. 

Period of stay refers to the permitted time period that one may present in the Kingdom of Thailand. At the port of entry, travelers will received a stamp from the Immigration Officer with the duration allowed to stay in Thailand.

Extension of stay: If travelers would like to extend the period of stay in Thailand, they must contact the Immigration Bureau directly when they are presenting in Thailand. (click here for Immigration Bureau website)

 
 
12. Can the visa be renew?
Every visas has an expiration date and it is considered as applying for a new visa, not renewal.
Should you need to get a new visa, please apply through Thai E-visa portal.
 
 
13. Visa information incorrect, how to fix?
Visa will be issued based on what you have filled in the system, please make sure that you fill information correctly and provide truthful information.

Since the information in your application can not be revise or override manually even by the Embassy’s officer, if your information is incorrect you must reapply for a new visa and pay again.

Visa fee is nonrefundable, please double check all information before submit
 
 
14. Can one account apply for more than one application ?

Yes.


Travelers who plan to travel with their accompany (Family, Friend, or Coworker) may apply under one account on Thai E-visa portal. (i.e. One person can create account and apply for each family member no need to create account for each)

However,  a visa application is for each individual, please make sure that you complete application for every travelers. 
 
 
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2022 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.