คำถามที่พบบ่อย

Passport FAQs

1. การทำหนังสือเดินทางต้องนัดหมายล่วงหน้าหรือเปล่าคะ
• ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นค่ะ  
 
 
2. ดิฉันจะต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง ถ้าต้องการจะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่คะ
• เตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน พร้อมค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 5 ปี หรือ 55 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 10 ปี ค่ะ โดยจะได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทางไปรษณีย์ประมาณ 3-4 อาทิตย์ค่ะ
 
 
3. ดิฉันได้ทำหนังสือเดินทางหาย หากจะขอทำเล่มใหม่จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
• ต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ หากมีสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าโปรดนำมาด้วย นอกจากนี้ โปรดนำบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน และค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 5 ปี หรือ 55 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 10 ปีมายื่นขอทำเล่มใหม่ค่ะ
 
 
4. จะขอหนังสือเดินทางเล่มเก่ากลับไปใช้ก่อนได้หรือไม่คะ
• ได้ค่ะ หลังจากที่ใช้ทำธุระเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำการยกเลิกเล่มเก่า และจะส่งคืนให้พร้อมกับเล่มใหม่ค่ะ
 
 
5. การทำหนังสือเดินทาง e-passport จะได้เล่มเก่าคืนหรือไม่คะ
• จะได้หนังสือเดินทางเล่มเก่าคืนพร้อมกับเล่มใหม่ค่ะ
 
 
6. สามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยบัตรเครดิตหรือเช็คส่วนตัวได้หรือไม่คะ
• ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเช็คส่วนตัวค่ะ กรณีมาด้วยตนเองต้องชำระ Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General, Chicago" เท่านั้นค่ะ กรณีส่งค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ ต้องชำระเป็น Money Order หรือ Cashier's Check ค่ะ
 
 
7. หากมีความจำเป็นต้องรีบใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ มีวิธีการใดในการขอแบบเร่งด่วนคะ
• ไม่มีค่ะ เพราะต้องส่งคำร้องไปที่ประเทศไทย เพื่อผลิตหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยจะใช้เวลา 3-4 อาทิตย์ค่ะ
 
 
8. ต้องนำรูปถ่ายมาหรือไม่ ถ้าจะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่คะ
• ไม่ต้องค่ะ มาถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ค่ะ
 
 
9. ดิฉันมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนนามสกุลของดิฉันในหนังสือเดินทางควรทำอย่างไรคะ
• นำทะเบียนสมรสที่จดในรัฐซึ่งอยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ชิคาโกไปแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองการแปลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมทั้งทำหนังสือยินยอมจากคู่สมรสให้ใช้นามสกุล นำเอกสารทั้ง 2 อย่างไปขอแก้ไขในทะเบียนราษฏร์ที่ประเทศไทย (ที่เขตหรืออำเภอ)
 
 
10. อยากทราบว่าทางสถานกงสุลใหญ่ฯ รับแปลเอกสารหรือเปล่าคะ
• ทางสถานกงสุลใหญ่ฯไม่รับแปลเอกสารค่ะ แต่จะรับรองคำแปลให้เมื่อแปลเสร็จถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อฉบับ
 
 
11. ดิฉันต้องการจะให้รับรองเอกสารเรื่องที่ดินต้องทำอย่างไรบ้างคะ
• ต้องนำหนังสือมอบอำนาจจากกรมที่ดิน ที่กรอกรายละเอียดครบสมบูรณ์มาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯค่ะ
 
 
12. สามารถขอหนังสือเดินทางไทยให้แก่เด็กที่เกิดในสหรัฐได้หรือไม่
• เด็กจะต้องได้รับสูติบัตรไทยจากสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเพื่อยืนยันการมีสัญชาติไทย จากนั้นจึงจะขอทำหนังสือเดินทางไทยได้ค่ะ
 
 
13. ดิฉันจะนำลูกมาแจ้งเกิดพร้อมทั้งขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่
• ไม่ได้ค่ะ ขอให้แจ้งเกิดล่วงหน้าทางไปรษณีย์ก่อน โดยสามารถมาขอรับสูติบัตรพร้อมทั้งทำหนังสือเดินทางให้บุตรในวันเดียวกันได้ค่ะ
 
 
14. กรณีขอส่งหรือรับเอกสารทางไปรษณีย์เป็นอย่างไรคะ
• ผู้ติดต่อต้องจ่ายค่าไปรษณีย์เอง และหากเกิดความล่าช้า เสียหาย หรือสูญหาย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ผู้ติดต่อต้องรับผิดชอบเองค่ะ
 
 
15. ค่าธรรมเนียมจ่ายแล้ว ขอคืนได้ไหมคะ
• ไม่ได้ค่ะ ในทุกกรณี
 
 

VISA FAQs (English)

1. What is the fee rate and how can I pay for the Visa fee?
Answer:
Transit Visa $35.00
Tourist Visa $40.00
Non-Immigrant Visa $80.00, (one-year multiple-entry Non-Immigrant Visa: $200). 
Or please call to check with our office for the fees.
Fee can be paid by Money Order or Cashier's check only. "NO CASH" - Please make it payable to "Royal Thai Consulate-General, Chicago" (Personal check / Company check is not acceptable).
 
 
2. What is the Visa hour / do I need to make an appointment?
Answer: Appointment is not needed; Visa application hours is 9:00 AM -12:00 PM on Monday - Friday
 
 
3. I can not come in person, can some one else go pick up for me?
Answer:YES, anyone can pick up the visa for you, but he/she must show the temporary receipt.
 
 
4. How soon should I apply for my Visa?
Answer:You may apply for the visa not earlier than 90 days from the day you plan to enter Thailand as the visa will expire in 90 days from the date of issue (six months if two entries are issued). Also, please allow enough time for the visa to be processed. Minimum processing time are 2 business days if applying in person, 5 business days if applying by mail not including mailing time. These is no guarantee. Actual processing time may take longer.
 
 
5. Can the visa be issued on the “Amendment “pages? 
Answer:NO. The visa can only be issued on a blank visa page. The visa page cannot have any type of marking, stamp, note, etc. If your passport does not contain a blank visa page, you must contact your embassy or appropriate passport agency which issues the passport of your country and request additional visa pages or a new passport.
 
 
6. I plan to visit other countries around Thailand and I plan to be in Thailand for less than 30 days. However, my airline ticket shows more than 30 days in Thailand. Do I need to apply for a visa?
Answer: YES. If your airline ticket shows more than 30 days in Thailand, you must apply for the visa before entering Thailand, even if you plan to obtain an airline or rail ticket to a third country upon arrival in Thailand.
 
 
7. What if I visit Thailand without a visa with the intention of staying only 30 days but I decide to extend my stay beyond the 30-day period. Can I extend the "30-day-visa-on-arrival" in Thailand?
Answer: You must contact Thai Immigration before the expiration date stamped in your passport when you arrived in Thailand. The extension is up to Thai Immigration. If you think you might stay more than 30 days, then we recommend that you obtain a Tourist Visa before entering Thailand.
 
 
8. I will be visiting Thailand with my family. Can I send all of our passports and visa applications together in one envelope?
Answer: YES, you can include all passports and all necessary documentation in one envelope and return prepaid envelope. However, please make separate money order or cashier's check for the visa fees, one for each individual application. In addition, please write the name of the applicant on the back of their photograph.
 
 
9. What do you mean by "passport must be valid for at least six months?"
Answer: Your passport must not be expiring within six months from the date you apply for the visa to Thailand.  This does not mean that your passport must be at least six months old. Please note that our office cannot issue the Thai visa, if the passport will expire earlier than six months.
 
 
10. How and where can I extend my visa while in Thailand?
Answer:  You should apply the extension to the Thai Immigration office before the visa expires. The visa will be extended or not is up to the Thai Immigration. For more information on extending Thai visa, please see the web site of Thai Immigration at http://www.immigration.go.th (Select "Required Documents" from English Menu > select "Visa Extension" from menu [click on folder icon] > and then select appropriate topic from resulting menu [click on document icon]). You may apply for the extension at the immigration check point either at the airport or other immigration offices in major provinces
 
 
11. I had a visa issued by your office earlier this year and it expired before I could use it. Can I extend this visa?
Answer: No. If the visa expires, the Consulate cannot extend the validity of the visa. You will have to re-apply for a new visa. Together with all required documentation (A single-entry visa expires within 90 days from date of issued).
 
 
12. How can I get a tourist visa if I am holding a U.S. passport and staying over 30 days? 
Answer: You will need to apply in person or send your passport, visa application form, 2 passport size photos (2x2), a copy of your flight itinerary, money order or cashier's check and a return envelope self-addressed stamped envelope with sufficient postage (Recommend using USPS Express Mail Flat Rate/No FEDEX No UPS without an account) must be included for the return of passport.
 
 
13. Will uncompleted visa application form be considered? 
Answer: No, the visa application form must be completed and signed, accompanied by supporting documents, otherwise it will not be processed.
 
 
14. Do I have to send my actual passport along with my visa application?
Answer:YES, you must send the actual passport with the required documentation for the Thai visa. When sending your passport by mail, we recommend that you use a safer and faster mail service rather than regular mail for both sending in to us and for the returning mail. Application and requested return of documents by mail is at applicant's own risk. The Consulate assumes no responsibility for the delay, loss or damage in the mailing process. When applying by mail, fee is payable in money order (do not send cash).
 
 
15. I will be in Thailand on a business trip less than 30 days. Do I need to obtain a visa?

Answer: YES. The "30-day-visa-on-arrival" is for Tourism only. If you will be in Thailand on business which includes attending a conference or training you must then apply for a "Non-Immigrant - Category B" visa.

 
 
บริการกงสุล
 
 
 

  © 2021 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.