Thai Customs
พิธีการศุลกากร

๑. พิธีการศุลกากร กรณีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
๒. พิธีการศุลกากร กรณีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
๓. พิธีการศุลกากร กรณีพิเศษ
๔. คำแนะนำการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า ซึ่งของส่วนบุคคล ของใช้ส่วนตัว ของใช้ในบ้านเรือน  เฉพาะทางท่าเรือกรุงเทพข้อควรทราบเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร

๑.  พิธีการศุลกากร  กรณีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้โดยสารเข้ามาในประเทศไทยต้องกรอกรายละเอียดในแบบสำแดงรายการสิ่งของผู้โดยสาร (แบบที่ ๒๑๑)   และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะนำกระเป๋าและสัมภาระผ่านช่องตรวจศุลกากร   ผู้โดยสารที่ไม่มีของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม ของต้องกำกัด  ให้ทำเครื่องหมายในแบบสำแดงของติดตัวผู้โดยสารช่องสีเขียว ( [ / ] ไม่มีของต้องสำแดง)  และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องตรวจสีเขียว ส่วนผู้โดยสารที่มีของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม ของต้องกำกัด หรือไม่แน่ใจว่าของที่นำเข้ามานั้นเป็นของดังกล่าวหรือไม่ ให้ทำเครื่องหมายในแบบสำแดงของติดตัวผู้โดยสารช่องสีแดง ( [ / ] มีของต้องสำแดง)   และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องตรวจสีแดง

๑.๑  ของทุกชนิดที่นำเข้ามาในประเทศต้องเสียภาษีอากรตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเสียภาษีอากรปากระวางสำหรับของติดตัวผู้โดยสารอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

 • เป็นของที่เข้ามาใช้เอง มีจำนวนเห็นได้ชัดว่ามิใช่เพื่อการค้า
 • ของมีมูลค่าไม่เกิน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 • ผู้โดยสารสามารถชำระค่าภาษีอากรเป็นเงินสดได้ในวันนำเข้า
กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว  เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งของทั้งหมดไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่งานของติดตัวผู้โดยสาร ฝ่ายพิธีการนำเข้า คลังสินค้าที่ ๑ อาคารคลังสินค้าขาเข้า สำนักงานท่าอากาศยานกรุงเทพ  หรือสถานที่ตามที่ด่านศุลกากรภูมิภาคกำหนด โดยผู้โดยสารจะได้รับใบส่งของ (แบบที่ ๔๖๖) เป็นหลักฐาน

๑.๒  ของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ มูลค่าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้รับยกเว้นอากร

ของใช้ส่วนตัวสำหรับใช้เอง เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ รองเท้า นาฬิกา ปากกา แว่นตา น้ำหอม เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน  หากไม่มี   เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามหลักฐานอื่นประกอบ  แต่ของใช้ส่วนตัวดังต่อไปนี้ จะต้องมีปริมาณไม่เกินที่กำหนด

 • บุหรี่ ไม่เกิน ๒๐๐ มวน หรือซิการ์และยาเส้น น้ำหนักไม่เกิน ๒๕๐ กรัม
 • สุรา ๑ ลิตร
๑.๓   ของใช้ในบ้านเรือนที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนที่ใช้แล้ว และเนื่องจากการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ ได้รับยกเว้นอากร

ของใช้ในบ้านเรือน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ วีดีโอ เครื่องโทรสาร เป็นต้น ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนดังกล่าว   แม้จะได้รับเว้นอากร  ก็ต้องยื่นแบบที่ ๒๑๑ ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องตรวจสีแดง


back to top

๒.  พิธีการศุลกากร   กรณีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

๒.๑  กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา
  ผู้โดยสารต้องนำของดังกล่าวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อบันทึกรายละเอียดและรับสำเนาเอกสารไว้สำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องตรวจสีแดงในวันเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย

๒.๒  อัญมณีหรือเครื่องประดับ ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ที่ทำการศุลกากรขาออก ส่วนตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ๑ ชั้น ๓)  หรือสถานที่ตามที่ด่านศุลกากรภูมิภาคกำหนด

๒.๓  ของที่ขอชดเชย หรือขอคืนเงินอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ หรือมีใบสุทธินำกลับ ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ฝ่ายพิธีการส่งออก สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ (อาคารคลังสินค้าขาออก ๔ ชั้น ๒) หรือสถานที่ตามที่ด่านศุลกากรภูมิภาคกำหนด


back to top

๓.  พิธีการศุลกากร กรณีพิเศษ

๓.๑  ของต้องห้าม ของต้องกำกัด

ของต้องห้าม  คือของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น ยาเสพติด ส่งพิมพ์ หรือวัตถุลามก และสัตว์ป่าสงวน เป็นต้น การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น มีไว้ในครอบครองหรือมีไว้เพื่อเสพหรือเป็นผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขนส่ง อาจมีโทษถึงประหารชีวิต

ของต้องกำกัด  คือของบางชนิดที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร   การนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่างเช่น

 • อาวุธ กระสุนปืน วัตถุระเบิด    (กรมตำรวจ)
 • พระพุทธรูป ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ (โบราณศิลปวัตถุ)    (กรมศิลปากร)
 • เครื่องวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม    (กรมไปรษณีย์โทรเลข)
 • พืช และส่วนต่าง ๆ ของพืช    (กรมวิชาการเกษตร)
 • สัตว์มีชีวิต และซากสัตว์    (กรมปศุสัตว์)
 • ยาและเคมีภัณฑ์บางชนิด    (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
๓.๒  เงินตรา เงินตราไทย นำเข้าได้ไม่จำกัดจำนวน  แต่นำออกได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท   ยกเว้นนำออกไปยังประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย เช่น พม่า ลาว เขมร มาเลเซียและเวียดนาม   นำออกได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท   การนำเงินตราไทยออกนอกประเทศมากกว่าจำนวนที่กำหนดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผ่านธนาคารที่ได้รับอนุญาต  และนำต้นฉบับเอกสาร ธ.ต. ๕  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะผ่านช่องตรวจผู้โดยสารขาออก

การนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันเกินสองหมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านด่านศุลกากรทุกแห่ง   การไม่สำแดงในการนำเงินต่างประเทศออกไปนอกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่าจำนวนที่กำหนด  หรือสำแดงรายการไม่ถูกต้อง มีความผิดทางอาญา

๓.๓  การฝากเก็บของไว้ในอารักขาของศุลกากร

ผู้โดยสารเข้ามาในประเทศไทยและมีของต้องอากร ของต้องกำกัด ซึ่งไม่มีความมุ่งหมายจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องแจ้งและแสดงตั๋วเดินทางไปยังประเทศที่สามในขณะนั้น สามารถฝากของดังกล่าวไว้ในอารักขาของศุลกากรได้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน

ในวันเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ผู้โดยสารขอรับของดังกล่าวคืนได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินขณะยื่นตั๋วเดินทาง และต้องเสียค่าธรรมเนียมแก่ราชการในอัตราที่กำหนด

๓.๔  การใช้เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ.คาร์เนท์

ผู้โดยสารนำของเข้าประเทศไทยชั่วคราว  เพื่อวัตถุประสงค์เป็นตัวอย่างสินค้า   เพื่อแสดงนิทรรศการ  เพื่อใช้ในวิชาชีพ  เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์  และจะส่งกลับออกไปโดยใช้เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ.คาร์เนท์   ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องตรวจสีแดง และฝ่ายพิธีการศุลกากร ณ ที่ทำการศุลกากรขาเข้า ส่วนตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ๑ ชั้น ๑) หรือสถานที่ตามที่ด่านศุลกากรภูมิภาคกำหนด

สำหรับผู้นำของออกจากราชอาณาจักรชั่วคราวและจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรในภายหลัง  โดยใช้เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ จะต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรในทำนองเดียวกัน

๓.๕  การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม   ผู้โดยสารที่ประสงค์จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร  จะต้องแสดงสินค้าที่ซื้อมาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรภายในห้องผู้โดยสารขาออกตรวจรับรองในแบบ ภ.พ. ๑๐  ก่อนทุกครั้ง

คำเตือน   =  การนำของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม ของต้องกำกัดเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่สำแดง หรือสำแดงไม่ถูกต้อง  จะได้รับโทษตามกฎหมายศุลกากร   คือ ถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน ๔ เท่าของราคาของรวมค่าอากร  หรือจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี  หรือทั้งจำทั้งปรับ   และถูกริบของกลางด้วย
การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ส่วนตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ เปิดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
หากต้องคำแนะนำ หรือสอบถามเกี่ยวกับระเบียบพิธีการศุลกากร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยตรง
หรือโทรศัพท์ (๖๖-๒)๕๓๕-๑๒๖๙, ๕๓๕-๑๕๖๙, ๕๓๕-๑๑๕๓ และ ๕๓๕-๕๐๔๔back to top

คำแนะนำการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า  ของส่วนบุคคล   ของใช้ส่วนตัว  ของใช้ในบ้านเรือน เฉพาะทางท่าเรือกรุงเทพ

หลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นอากร ของนำเข้าที่ได้รับยกเว้นอากร จะต้องเป็นของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เอง หรือใช้ในวิชาชีพ   และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ เว้นแต่ รถยนต์ อาวุธปืน และเสบียง  และ/หรือเป็นของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ

ทั้งนี้   ของดังกล่าวจะต้องนำเข้าถึงประเทศไทยไม่เกิน ๑ เดือนก่อนที่ผู้นำเข้าเข้ามาถึง   หรือไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่ผู้นำของเข้ามาถึง

ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ของส่วนตัวที่ได้รับการยกเว้นอากรนำเข้า  ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ที่มีจำนวนพอสมควรแก่การใช้งานของ ๆ นั้น  และเป็นของส่วนตัวสำหรับใช้เอง

ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าต้องเป็นของที่พึงมีพึงได้ตามปกติวิสัย และเป็นของที่นำเข้ามาจากประเทศซึ่งตนมีภูมิลำเนาอยู่ก่อนย้ายเข้ามามีภูมิลำเนาในประเทศไทย   ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ให้ได้รับยกเว้นอากรเพียงอย่างละ ๑ หน่วย   เว้นแต่เป็นการย้ายภูมิลำเนาทั้งครอบครัว ให้ได้ยกเว้นอากรได้อย่างละ ๒ หน่วย  ส่วนที่นำเข้ามาเกินกว่าที่กำหนดไว้จะต้องเสียอากรตามปกติ โดยคำนวณจากหน่วยที่มีค่าอากรสูงสุดตามลำดับ

เอกสารที่จะต้องใช้ผ่านพิธีการศุลกากร ในการขอรับของดังกล่าว   ให้ผู้นำของเข้าจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

 • บัตรประชาชน   (กรณีเป็นของส่วนบุคคล)
 • หนังสือเดินทาง (PASSPORT) กรณีเป็นของใช้ส่วนตัว และ/หรือของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว
 • ใบตราส่ง (BILL OF LADING)
 • ใบสั่งปล่อย (DELIVERY ORDER)
 • บัญชีรายการสิ่งของ หรือเอกสารการซื้อขาย (ถ้ามี)
 • กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้
 • กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในประเทศไทย จะต้องมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  ♦ เป็นผู้ที่ได้รับโควต้าเข้าเมืองตามที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง   หรือ
  ♦ เข้ามาในประเทศในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ชำนาญการพิเศษภายใต้สัญญาจ้างของส่วนราชการ   และมีหนังสือของส่วนราชการนั้น รับรองว่า  ได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมือง  กรมตำรวจ  ให้อยู่ในประเทศไทยในฐานะ Non Immigrant แล้ว   และจะอยู่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  ♦ หนังสืออนุญาตของกรมการจัดหางานรับรองว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  ♦ หนังสือรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมือง  กรมตำรวจ ว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศชั่วคราวเป็นปี ๅ ไป
 • กรณีที่เป็นคนไทย จะต้องเป็นผู้ที่ไปทำงานในต่างประเทศ  หรือข้าราชการไทยที่ไปดำรงตำแหน่งในต่างประเทศ  หรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด ๑ ปี จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้เดินทางกลับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง  หรือได้รับคำสั่งให้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย หรือสำเร็จการศึกษา
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว บุคคลที่เป็นคนไทยและชาวต่างประเทศ   เมื่อมีการนำของส่วนบุคคล ของใช้ส่วนตัว และ/หรือของใช้ในบ้านเรือนใช้แล้วเข้ามา   มักจะประสบปัญหาในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  และถูกเรียกร้องเงินทองจากบุคคลภายนอกที่แอบอ้างว่า  นำไปให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเสมอ ๆ  ส่วนพิธีการนำเข้า สำนักงานศุลกากรนำเข้า ท่าเรือกรุงเทพ ได้ตระหนักในความไม่สะดวกดังกล่าว   จึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำพิธีการฝ่ายเอกสิทธิฯ ไว้บริการจัดทำเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรให้จนเสร็จสิ้น  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าบริการใด ๆ จึงขอเชิญท่านใช้บริการส่วนพิธีการนำเข้า

สถานที่ติดต่อเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร คนไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะขอรับรองของส่วนบุคคล ของใช้ส่วนตัว  และ/หรือของใช้ในบ้านเรือนใช้แล้ว ที่นำเข้ามาในประเทศ   ให้ติดต่องานพิธีการฝ่ายเอกสิทธิและส่งเสริมการลงทุน ส่วนพิธีการนำเข้า สำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ โทรศัพท์ (๖๖-๒) ๒๔๙-๒๓๑๔. ๒๔๙-๔๑๕๐  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรคอยบริการจัดทำใบขนสินค้าและปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

คำแนะนำพิเศษ หากมีข้อขัดข้องหรือไม่ได้รับความสะดวกประการใด ๆ  โปรดติดต่อหัวหน้าฝ่ายเอกสิทธิฯ และผู้อำนวยการส่วนพิธีการนำเข้า สำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพได้โดยตรง

ส่วนพิธีการนำเข้า สำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ
โทร. ๒๔๙-๔๒๑๓, ๖๗๑-๕๒๕๐

บริการกงสุล
 
 
 

  © 2017 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.