ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
700 North Rush Street,
Chicago, IL 60611-2504
โทรศัพท์: (312) 664-3129
โทรสาร: (312) 664-3230
โทรสาร: (312) 219-8663 ฝ่ายกงสุล
อีเมล์: info@thaiconsulatechicago.orgเวลาเปิดทำการ :  09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า: 09.00 - 12.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

เวลายื่นขอรับบริการหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และงานกงสุล:  
09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) 
ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนกวีซ่าและช่วยเหลือคนไทย

โทร: (312) 664-3129 ต่อ 108
โทรสาร: (312) 219-8663
email: visa@thaiconsulatechicago.org

แผนกหนังสือเดินทางไทย
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 111 และ 110
โทรสาร: (312) 219-8663
email: passport@thaiconsulatechicago.org

แผนกรับรองเอกสาร
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 110, 108 และ 111
โทรสาร: (312) 219-8663
email: info@thaiconsulatechicago.org

แผนกทะเบียนราษฎร์ - แจ้งเกิด(สูติบัตร) แจ้งตาย(มรณบัตร)
จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่าและจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 109
โทรสาร: (312) 219-8663
email: registration@thaiconsulatechicago.org

แผนกบัตรประจำตัวประชาชน
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 110
โทรสาร: (312) 219-8663
email: thaiid@thaiconsulatechicago.org

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) สำหรับบริการคนไทยในเขตกงสุล (312) 498 1205

สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก
Thai Trade Center, Chicago
700 N. Rush Street, 2nd Floor
Chicago, IL 60611
โทรศัพท์: (312) 787-3388
โทรสาร: (312) 787-9733
Website: www.thaitradeusa.com
Email: ttcc@thaitradechicago.com, thaitradechicago@yahoo.com

ติดต่อเรา
 
 
 

  © 2017 Royal Thai Consulate-General, Chicago. All rights reserved.